Zaměstnanecká mateřská školka jako zajímavý benefit. A co daňový režim příspěvků?

Publikováno:
26. září 2014
Autor:
Obor:

Škála zaměstnaneckých benefitů je poměrné široká a pestrá. Jedním z benefitů, který není příliš rozšířen, jsou příspěvky na zaměstnanecké mateřské školky. Právě příspěvky poskytované zaměstnavatelem v souvislosti s možností použití mateřské školky jsou tématem tohoto článku. Podíváme se na současný daňový režim příspěvku z pohledu daně z příjmů fyzických i právnických osob. Na závěr krátce zmíníme režim navrhovaný v novele zákona o daních z příjmů.

Současný stav

Zákon č. 568/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen „ZDP" nebo „zákon o daních z příjmů") definici mateřské školky neobsahuje. Na základě konkrétních okolností si lze představit mateřskou školku podřadit pod pojem předškolní zařízení nebo vzdělávací zařízení pro děti předškolního věku, které uvádí zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon. Je však třeba vyjít z konkrétní situace.

Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanec

Příspěvek na umístění dítěte do mateřské školky poskytovaný zaměstnavatelem může mít peněžní nebo nepeněžní formu. Obě formy příspěvku jsou z pohledu zákona o daních z příjmů považovány za příjem zaměstnance, který mu plyne v souvislosti s výkonem závislé činnosti, avšak každá z nich má rozdílný daňový režim. Příspěvek v peněžní formě bude vždy představovat zdanitelný příjem. Na druhou stranu příspěvek v nepeněžní formě lze osvobodit od daně, pokud bude poskytnut:

• z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a
• ve formě možnosti používat předškolní či vzdělávací zařízení (viz. shora).

Při naplnění všech výše uvedených podmínek bude příspěvek ve formě nepeněžního plnění osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a zároveň nebude podléhat ani povinným odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Naopak peněžní příspěvek bude zdaněn jako klasický příjem ze závislé činnosti (mzda), ze kterého se odvádí záloha na daň z příjmů fyzických osob i povinné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Daň z příjmů právnických osob - zaměstnavatel

Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem svým zaměstnancům lze považovat za daňově uznatelný náklad za předpokladu, že právo zaměstnanců na tento peněžitý příspěvek vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele (např. směrnice), pracovní nebo jiné smlouvy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP. Pokud nárok zaměstnance nebude smluvně zakotven, ani upraven ve vnitřním předpise, půjde o daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele.

V případě nepeněžního příspěvku zákon o daních z příjmů v § 25 písm. h) uvádí, že nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě možnosti používat předškolní zařízení nelze uznat jako daňově účinný náklad a to bez ohledu na skutečnost, zda je tato povinnost upravena ve vnitřním předpise, kolektivní, pracovní, jiné smlouvě či nikoliv.

Shrnutí daňového režimu příspěvků

 

Peněžitý příspěvek

Nepeněžitý příspěvek

Zaměstnanec

Podléhá dani z příjmů a povinným odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Osvobozeno od daně z příjmů a povinných odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Zaměstnavatel

Daňově účinný náklad (za shora uvedených podmínek)

Daňově neúčinný náklad

Stav po novele zákona o daních z příjmů

V současné době je ve schvalovacím procesu v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který mimo jiné novelizuje i ZDP. Podle důvodové zprávy návrh zákona zavádí nový typ služby spočívající v hlídání a péči o dítě v dětské skupině jako možnou alternativu k mateřským školkám.
Novela zákona o daních z příjmů nově umožňuje dva různé daňové režimy u příspěvku v nepeněžní formě. Nepeněžní příspěvek zaměstnavatele může představovat daňově uznatelný náklad a současně zdanitelný příjem zaměstnance podléhající příspěvkům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Návrh považuje za daňově uznatelné náklady buď výdaje na provoz vlastního zařízení, nebo příspěvek na provoz zařízení zajišťovaný jiným subjektem. Naopak zaměstnavatel se může rozhodnout, že nepeněžní příspěvek bude považovat za daňově neuznatelný náklad. V tomto případě bude nepeněžní příspěvek osvobozen od daně z příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení i zdravotní pojištění na straně zaměstnance.

V případě peněžního příspěvku novela zákona o daních z příjmů nepřináší změnu a daňový režim zůstává beze změny. U zaměstnavatele půjde o daňově účinných náklad a pro zaměstnance to bude zdanitelný příjem (podléhá dani i povinným odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění).

Dále novela ZDP zavádí novou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky, pokud je fyzická osoba neuplatnila jako daňový výdaj.

Pokud Vás téma zaujalo, rádi poskytneme další informace o této problematice.

Petr Vitovják
petr.vitovjak@fucik.cz

Autor: