Výklad přechodného ustanovení ke zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013

Publikováno:
24. leden 2020
Obor:

Jak jsme Vás již informovali, dne 6. 11. 2019 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, tzv. sazbový balíček.

Součástí návrhu novely je i zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 (dále jen „Dluhopisy“), a to formou přechodného ustanovení Čl. IV. bod 4 k ustanovení § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, které ovšem není novelou nijak dotčeno (bližší informace, prosím, nalezněte v našem předchozím vydání BDO Tax News).

Konkrétně přechodné ustanovení v Čl. IV bod 4 zní:
„Na úrokový příjem plynoucí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z dluhopisu emitovaného před 1. lednem 2013 se použije § 36 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v těchto případech se nepoužije čl. IV bod 2 zákona č. 192/2012 Sb.“

V současné době se daňová zpráva kloní k výkladu přechodného ustanovení, konkrétně znění: „…příjem plynoucí ode dne nabytí…,“ tak, že uvedené se vztahuje i na úrokový příjem z Dluhopisů, který bude vyplacený až po nabytí účinnosti zákona, i když tento příjem souvisí s úrokovým obdobím ještě před jeho nabytím. Z uvedeného výkladu daňové správy tedy vyplývá, že daň by měla být sražena u všech úrokových příjmů z Dluhopisů, které budou vyplaceny po nabytí účinnosti tohoto zákona.

V této souvislosti považujeme za vhodnější variantu pro emitenty Dluhopisů, aby v případě, že dosud nevyplatili držitelům Dluhopisů dlužné úroky, na které mají dle příslušných emisních podmínek držitelé Dluhopisů právní nárok, vyplatili tyto dlužné úroky do konce roku 2019.

Jen pro úplnost si dovolujeme dodat, že návrh zákona byl dne 4. 12. 2019 projednán v Senátu, který přikázal vrátit vládní návrh zákona s pozměňovacími návrhy (netýkají se přechodného ustanovení k Dluhopisům) zpět do Poslanecké sněmovny. Lze tudíž předpokládat, že bude kvůli tomuto návrhu zákona svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, tak aby se stihla předpokládaná účinnost od 1. ledna 2020.


V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice nás samozřejmě neváhejte kontaktovat.

Autor: Lenka Kočerová