Vybrané změny v DPH od 1. 1. 2012

Publikováno:
26. listopad 2011
Obor:

V čísle 17 Finančního managementu vydaném dne 14. října 2011 jsme Vás informovali o připravovaných změnách v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), pro rok 2012. V tomto článku bychom Vás na příkladech chtěli provést některými vybranými tématy.

Zvýšení snížené sazby DPH

Mezi podstatné změny, které s sebou přinese 1. leden 2012, je zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty na 14 %. Přestože jsme za posledních 5 let zažili změny v sazbách DPH již dvakrát, a proto by to příští rok mělo být spíše hračkou, dovolím si připomenout na pár příkladech již dlouhodobě zažitá pravidla.

Představme si nakladatelství, měsíčního plátce DPH, vydávajícího kuchařky. Poměrně triviální záležitostí bude otázka, jaká sazba DPH se bude aplikovat na kuchařku (bez reklamy) dodanou knihkupci z Mohelnice v prosinci 2011 a v lednu 2012 (knihkupci z Mohelnice nemusí a neplatí zálohy). V tomto případě pak můžeme odpovědět obecněji. Na dodávkách uskutečněných do 31. 12. 2011 bude sazba 10 % a po 1. 1. 2012 sazba 14 %. Jak tato situace dopadne, pokud by na dodávku v lednu 2012 byla vyžádána 100 % záloha, která byla následně přijata ještě v prosinci 2011? Jistě nikdo nezaváhá s opovědí 10 %. Dle § 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty vzniká povinnost přiznat a zaplatit DPH k datu přijetí platby nebo k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a to k tomu dni, který nastane dříve. § 47 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty zase tvrdí, že u přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. V daném případě nastal dříve den přijetí platby a k tomu dni vznikla nakladatelství povinnost přiznat a zaplatit 10 % DPH. Do 15 dnů od přijetí platby nakladatelství vystaví daňový doklad na přijatou platbu a v lednu 2012 spolu s dodávkou kuchařky zašle zákazníkovi do Mohelnice daňový doklad, na kterém zálohu zúčtuje. Další otázkou, kterou nakladatelství bude řešit, je, jak to dopadne v případě, kdy v prosinci 2011 dostane zálohu pouze ve výši 50 % ceny kuchařky. I v tomto případě vzniká také povinnost přiznat 10 % daň z přidané hodnoty ze zálohy přijaté v prosinci 2011. Zároveň nakladatelství musí, jako v předchozím příkladě, vystavit daňový doklad na přijatou platbu. A co nastane v lednu 2012 při dodávce? Nakladatelství zálohu zúčtuje postupem upraveným v zákoně o dani z přidané hodnoty v § 37 odst. 3, v zásadě ze zbytku odvede 14 % DPH.

V této souvislosti ještě upozorním, že přechodné ustanovení k novele nabízí speciální režim v případě dodávek vody, odvádění a čištění, případně zneškodňováním odpadních vod, dodávek tepla a chladu. I tentokrát bude možné stanovit spotřebu samostatně za období do 31. 12. 2011 (s 10 % sazbou) a po 1. 1. 2012 (s 14 % sazbou), a to na základě mimořádného odečtu k 31. 12. 2011 nebo i na základě propočtu, je-li odečet proveden po tomto dni.

Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

Další podstatnou změnou, která nabude účinnosti od 1. 1. 2012, je nový režim „přenesení daňové povinnosti“ pro stavební a montážní práce (ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty). Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která zasáhne množství plátců, vydalo Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR informační materiál (viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html). Režim přenesení daňové povinnosti se bude používat pouze na stavební a montážní práce s místem plněním v ČR poskytovanými mezi plátci DPH. V ostatních případech se používá klasický režim (dnešní – kdy má povinnost přiznat, zaplatit a uvést DPH na daňový doklad dodavatel). Situace není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Dodavatele musí při poskytnutí stavebních a montážních prací zajímat, zdali odběratel přijímá plnění v rámci své ekonomické činnosti. Určení bude pravděpodobně nejtěžší u plátců DPH fyzických osob (ale i v jiných případech například při poskytování stavebních a montážních prací veřejným institucím, které provozují i ekonomickou činnost atd.). V případě chybného vyhodnocení se může stát, že dodavatel neodvede DPH, ačkoli měl, nebo že naopak odvede v případě, kdy neměl, a odběratele vystavuje riziku neuznání nároku na odpočet.

Obsah pojmu stavební práce je definován pomocí odkazu na číselný kód 41 až 43 Klasifikace produkce (CZ-CPA) platné k 1. 1. 2008 (obsah číselného kódu 41 – 43 viz http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Klasifikace_CZ-CPA_41_-_43.pdf). Takto vymezený pojem stavební práce neodpovídá běžnému významu tohoto slova. Patří sem například i malířské práce, lešenářské práce, demoliční práce, průzkumné vrtné práce, elektrikářské práce atd. Na tuto skutečnost také upozorňuje GFŘ a MF ČR ve své informaci (viz výše).

V případě přenosu daňové povinnost je také nutné upozornit na skutečnost, že v tomto režimu neplatí standardní pravidla týkající se přijatých záloh. Při aplikaci přenosu daňové povinnosti se daň přiznává až v momentu uskutečnění zdanitelného plnění. Například: k 20. 1. 2012 a 24. 2. 2012 jsou přijaty zálohy na stavební práce s datem uskutečnění zdanitelného plnění určeného na základě předání díla ke 12. 3. 2012. Dodavatel k 20. 1. 2012 a 24. 2. 2012 nic dělat nebude (ani odběratel). Dokonce se nebude zasílat žádný doklad na přijatou platbu, jak potvrzuje i výklad GFŘ. Celé plnění se přizná až ke 12. 3. 2012. Do 15 dnů se zašle daňový doklad s náležitostmi dle § 92 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty.

V případě režimu přenesení daňové povinnost je třeba vést speciální daňovou evidenci, která se přikládá k daňovému přiznání. Stejnou povinnost má i odběratel.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.

Autor: Fučík & partneři