Vliv zákona o dani z příjmů na dlouhodobý majetek v návaznosti na vedení účetnictví

Publikováno:
9. červen 2021
Autor:
 • Petra Kopsová
 • Ivana Bartáková

V tomto článku bychom vás rádi seznámili se zajímavým tématem spojeným se změnami v tzv. daňovém balíčku 2021 (zákon č. 609/2020 Sb.) a to u zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), v návaznosti na dlouhodobý majetek a jeho vliv na vedení účetnictví. Daňový balíček přinesl tři velké změny. První změnou je zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku a technického zhodnocení. Druhou velkou změnou je zavedení a možnost využití mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu dlouhodobého majetku. Třetí změnou je zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP a tím i daňových odpisů nehmotného majetku.  

Novela zákona o daních z příjmů byla schválena v prosinci 2020 s možností aplikace změn i zpětně od 01.01.2020 v případě, že se k tomu účetní jednotka rozhodne. Povinně se změny týkají majetku pořízeného po 01.01.2021, bez ohledu na to, zda účetní jednotky používají kalendářní nebo hospodářský rok.

Zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku

Zákonem o daních z příjmů byla zvýšena limitní částka pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM“) z 40 000 CZK na 80 000 CZK u samostatných movitých věcí a dospělých zvířat, včetně jejich skupin. Hranice pro zařazení z 40 000 CZK na 80 000 CZK byla stanovena také pro technické zhodnocení. Ostatní typy dlouhodobého hmotného majetku jsou beze změny.

Co to pro nás v praxi znamená?

1. Pořídíme hmotný majetek v 2021

        a) Cena < 80 000

 • hranice ve vnitropodnikové směrnici zůstává beze změny (máme např. 40 000 CZK) pro DHM, pak pro majetek zařazený v pořizovací ceně mezi 40 – 80 TCZK platí, že účetní odpis = daňový odpis
 • směrnice posune hranici pro DHM na 80 TCZK, pak je možné jednorázově odepsat vše co bude do 80 TCZK pořízeno do nákladů
 • pokud se bude jednat o majetek zařazený v 1. nebo 2. odpisové skupině, pak můžeme použít mimořádný odpis

  b) Cena > 80 000
 • změníme-li hranici ve směrnici pro vykazování DHM na 80 000 CZK, pak postupujeme podle daňového balíčku a změny v ZDP
 • pokud se bude jednat o majetek zařazený v 1. nebo 2. odpisové skupině, pak můžeme použít mimořádný odpis

2. Pořídíme hmotný majetek v 2020

        a) Cena < 80 000

 • hranice ve směrnici pro DHM zůstává beze změny a postupujeme podle starého znění ZDP
 • pokud posuneme danou hranici ve vnitropodnikové směrnici, ale ne do výše 80 000 CZK, pak budeme předměty s pořizovacími cenami vyššími, než je hranice pro aktivaci do dlouhodobého majetku (např. 20 TCZK) účetně odepisovat, pak platí účetní odpis = daňový odpis
 • pokud se bude jednat o majetek zařazený v 1. nebo 2. odpisové skupině, pak můžeme použít mimořádný odpis
 • posuneme-li hranici ve vnitropodnikové směrnici na 80 000 CZK, pak můžeme majetek jednorázově dát do daňově uznatelných nákladů

  b) Cena > 80 000
 • posuneme hranici ve vnitropodnikové směrnici pro DHM na 80 000 CZK, pak postupujeme podle nového znění ZDP
 • pokud to bude typ majetku v 1. nebo 2. skupině, pak můžeme použít mimořádný odpis
 • hranice ve směrnici zůstává beze změny (máme např. 40 000 CZK) pro DHM, pak pro majetek zařazený v pořizovací ceně mezi 40 – 80 TCZK platí, že účetní odpis = daňový odpis

Tato změna se však netýká účetních odpisů, které se promítají do účetnictví účetních jednotek, a tedy napřímo ovlivňují výsledek hospodaření daných účetních období. Účetní odpisy si stanovuje každá účetní jednotka ve své směrnici sama podle předpokládané doby použitelnosti a významnosti a je nezávislá na ZDP. Vnitropodnikové směrnice jsou platné vždy od prvního dne účetního období a jakákoliv změna zpětně je velmi problematická a v tomto případě můžeme říci i neproveditelná (nelze měnit limity pro vykazování DHM zpětně v účetnictví). V praxi se však bohužel setkáváme s tím, že hranice pro vykazování DHM bývá velmi často podřízena ZDP. Tato skutečnost však není v souladu s účetními zásadami, zejména s věrným a poctivým obrazem účetnictví.  

Všechny výdaje (náklady) na technické zhodnocení, pokud nepřesáhnou hranici 80 000 CZK v úhrnu za předmět, můžeme od 1.1.2021, uplatnit jako daňový výdaj. Technickým zhodnocením rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

 Z výše uvedeného plyne, že tento „daňový“ princip zvýšení hodnoty z 40 000 CZK na 80 000 CZK u DHM dle ZDP může být také aplikován zpětně na hmotný movitý majetek pořízený od 1.1. – 31.12.2020 a pro technické zhodnocení dokončené do konce roku 2020, tedy pro zdaňovací období roku 2020. Tyto případy jsou řešeny přechodnými ustanoveními. U DHM pořízeného od 1.1.2021 a technického zhodnocení k DHM dokončeného po 31.12.2020 již poplatník na výběr nemá.

Zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu

V případě mimořádných událostí může stát přistoupit k mimořádným opatřením. Jedním z takových mimořádných opatření souvisejících s Covid 19 je zavedení mimořádných odpisů k dlouhodobému majetku.

§ 30a ZDP - Mimořádné odpisy uvádí, že poplatník může přistoupit k uplatnění mimořádného odpisu u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 a 2 podle přílohy č. 1 ZDP. Pravidla pro uplatnění:

 1. majetek musí být zařazen mezi 1.1.2020 – 31.12.2021
 2. poplatník musí být jeho prvním odpisovatelem
 3. majetek musí být zcela nový

Pokud majetek splní tato kritéria, pak poplatník odepíše rovnoměrně 100% hodnoty (vstupní ceny) majetku bez přerušení během 12 – 24 měsíců a to v závislosti na související odpisové skupině.

Zařazení podle skupin

Doba odpisu

Procento prvního roku odpisu

Procento druhého roku odpisu

skupina 1

12 měsíců

100%

0%

skupina 2

24 měsíců

60%

40%

Odpis bude stanoven s přesností na celé měsíce a odpisování započne následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpis majetku.

Dále je nutné upozornit, že technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného těmito mimořádnými odpisy nezvyšuje jeho vstupní cenu. Technické zhodnocení se zařadí do odpisové skupiny společně s hmotným majetkem, se kterým souvisí, a bude se rovnoměrně nebo zrychleně odpisovat.

Zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP a tím i daňových odpisů

Před zavedením daňového balíčku byla hranice dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) určena ZDP na 60 000 CZK a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Takto zařazený majetek před účinností novely zákona bude účetní jednotka dál odepisovat podle původního zákona před změnou. Nezřídka se účetní jednotky, stejně jako u DHM, řídily ustanovením právě ZDP.

Od 1.1.2021 je zrušena kategorie dlouhodobého nehmotného majetku podle § 32a ZDP a „daňové“ odpisy vychází nově ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a z interních směrnic účetní jednotky ve kterých je uvedeno, jakým způsobem se nehmotný majetek odpisuje. Tyto účetní odpisy jsou daňově uznatelným výdajem. Daňový odpis je podle novely ZDP u nehmotného dlouhodobého majetku tedy zrušen. Pro potřeby DNM vycházíme ze zákona o účetnictví, kterým je stanoveno, že stanovené odpisy DNM nelze přerušit a můžeme si je stanovit separátně pro jednotlivé druhy nehmotného majetku. Toto ustanovení lze také použít zpětně pro DNM zařazený do majetku již od 1.1.2020 s tím, že opět zde platí výše uvedená informace o velmi obtížné aplikovatelnosti zpětně provedené změny ve vnitropodnikových předpisech. Rušené ustanovení řešilo i technické zhodnocení k DNM, u kterého budou nyní platit stejná pravidla jako u DNM.

Pro dlouhodobý nehmotný majetek pořízený během roku 2020 může opět účetní jednotka použít několik možností daňových odpisů. Mimo jiné může ponechat majetek zařazený do DNM a odpisovat jej podle původního zákona. Technické zhodnocení k tomuto nehmotnému majetku dokončené po 1.1.2021 i později bude zvyšovat hodnotu a bude odpisováno podle ZD platného před tímto daňovým balíčkem.


Co říci na závěr…

Smyslem výše uvedených změn je, umožnit poplatníkovi si v této nelehké době uplatnit vyšší daňový náklad. Myslíme si, že především mimořádné odpisy budou účetními jednotkami hojně využívány. Větší komplikaci pro účetní jednotku může však přinést právní úprava týkající se dlouhodobého nehmotného majetku. Účetní jednotka bude muset sledovat, k jakému majetku je provedeno technické zhodnocení a zda se jeho odpis bude řídit zrušeným paragrafem ZDP (platným před daňovým balíčkem) nebo nově zákonem o účetnictví. Velmi důležité dále je, jak si účetní jednotka vymezí jednotlivé položky majetku ve vnitropodnikové směrnici s tím, že jakákoliv provedená změna mezi účetními obdobími nejen ve stanovené hranici pro vykazování DHM/DNM musí být dobře podložena/vyargumentována. Účetní jednotka by neměla hranici pro vykazování DHM/DNM měnit pouze na základě provedených změn v ZDP, neboť se jedná o dva odlišné pohledy (přístupy).

Autor: Petra Kopsová, Ivana Bartáková