Velká novela zákoníku práce

Účinnost novely se plánuje od poloviny roku 2019 s tím, že u některých novelizačních bodů se odkládá až od roku 2020. Není jisté, jestli budou přijaty všechny navrhované změny. O novele se rozhodovalo již před časem, i když některé změny jsou nové. Aktuálně prochází připomínkovým řízením.

Některé navrhované změny:

Dočasné přidělení – upravené podmínky

Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli by mohl zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 1 měsíce (dosud po uplynutí 6 měsíců) ode dne vzniku pracovního poměru. Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být nadále poskytována úplata. Zaměstnavatel, který dočasně přiděluje zaměstnance k jinému zaměstnavateli, je oprávněn požadovat po tomto jiném zaměstnavateli úhradu nákladů, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s dočasným přidělením zaměstnance.

Nové podmínky pro dohody konané mimo pracovní poměr

U dohody o pracovní činnosti se má dodržování nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby posuzovat za období po sobě jdoucích 26 týdnů (nyní 52 týdnů). 

Minimální a zaručená mzda

Navrhuje se zavést nový pevný mechanismus valorizace minimální mzdy a podmínky pro stanovení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Cílem návrhu je nastavení valorizačního mechanismu tak, aby byla minimální mzda zvyšovaná pravidelně. (tz. Pokud poroste mzda průměrná, zvyšovala by se mzda minimální. Pokud by však průměrná mzda klesala, nedošlo by k poklesu minimální mzdy, ale zůstala by na stejné úrovni.)

Příplatek za rozdělenou směnu

Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu. Musí se však jednat o přerušení na dvě hodiny práce (souvisle nebo v souhrnu).

Autor: Kateřina Vecková

 

Autor: Fučík & partneři