Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Publikováno:
4. červen 2018
Autor:

Vzhledem k tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak postupovat při stanovení povinnosti auditu u vznikající nástupnické společnosti.

Výsledkem je přihlédnutí k předpokládaným stavům hospodářských výsledků a atributů (dle kterých se jednotka kategorizuje), které mají za následek vznik povinnosti auditu takto vzniklé nástupnické společnosti již v prvním období jejího vzniku.

„V § 1e odst. 1 zákona o účetnictví je takovéto nově vzniklé účetní jednotce nebo účetní jednotce zahajující svoji činnost uloženo postupovat podle právní úpravy pro takovou kategorii, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.“

I v případě, kdy je nástupnickou účetní jednotkou při fúzi velké nebo střední účetní jednotky s mikro účetní jednotkou tato mikro účetní jednotka, avšak lze předpokládat, že splní podmínky pro zařazení do vyšší kategorie k nejbližšímu rozvahovému dni, je nezbytné, aby takováto účetní jednotka postupovala podle právní úpravy již pro tu kategorii, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k následujícímu (nejbližšímu) rozvahovému dni.

Hned v počátečním období vzniku nástupnické společnosti je tak nutné (stejně jako je tomu u nově vznikajících účetních jednotek) zvolit vhodné účetní postupy a metody dle zákona a kategorii, kam se důvodně předpokládá, že bude účetní jednotka k nejbližšímu rozvahovému dni zatříděna.

Autor: