Uplatnění daňové ztráty zpětně, vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty a zkrácení prekluzivní lhůty

Publikováno:
15. červen 2021
Autor:
  • Martin Hahn
Obor:

Pomalu ale jistě se blíží standardní termín pro podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob se zdaňovacím obdobím kalendářního roku. Mnozí podnikatelé i z důvodu vládních restrikcí v roce 2020 a celkového ochabnutí ekonomiky mohli za rok 2020 skončit v červených číslech, a to nejen v rámci účetního výsledku hospodaření, ale rovněž z daňového pohledu. Co ale se vzniklou daňovou ztrátou dělat?

Postup pro zpětné uplatnění daňové ztráty

  • Poprvé lze zpětně uplatnit daňovou ztrátu vzniklou ve zdaňovacím období končícím od 30.6.2020 (u klientů s kalendářním rokem tedy za rok 2020).
  • Daňový poplatník může daňovou ztrátu za rok 2020 uplatnit ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.
  • Zpětně lze uplatnit daňovou ztrátu v souhrnu max. 30 000 000 Kč vyměřenou za dané období (tzn. za každé období, ve kterém je vyměřena ztráta lze zpětně uplatnit max. 30 mil. Kč).
  • Stejně jako tomu je u 5leté lhůty do budoucna, i zpětně se počítají pouze zdaňovací období (tzn. pokud předchází období, za které se podává přiznání, ale není to zdaňovací období, lze ztrátu rovněž uplatnit).

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna a zkrácení prekluzivní lhůty

Novela zákona o daních z příjmů umožnila daňovým subjektům si nejen zpětně uplatnit daňovou ztrátu, ale rovněž se vzdát jejího budoucího uplatnění.

Jistě si řeknete, proč bych se měl vzdávat budoucího uplatnění daňové ztráty, a tak přijít o tuto daňovou výhodu. Jak jistě víte, každá daň má svou prekluzivní lhůtu. Jedná se o časové období, kdy lze stanovit daň, resp. po jejímž uplynutí již daň nelze stanovit, tj. správce daně již po tomto období nemůže obecně doměřit daň.

Obecně lze daňovou ztrátu z minulých let uplatnit do budoucna v následujících 5 zdaňovacích obdobích. V tomto případě končí prekluzivní lhůta zdaňovacího období, ve kterém daňová ztráta vznikla až uplynutím prekluzivní lhůty pátého zdaňovacího období následujícího po období vyměření daňové ztráty.  V daném případě je rovněž irelevantní, zda vzniklou daňovou ztrátu vyčerpáte již v bezprostředně následujícím zdaňovacím období.

Příklad

Pro lepší pochopení situace si uveďme ilustrativní příklad:

  • společnosti podléhající auditu (tj. se lhůtou pro podání přiznání do 1. 7.) vznikla za rok 2020 daňová ztráta ve výši 10 mil. Kč,
  • společnost danou ztrátu plně využila ve zdaňovacím období roku 2021,
  • pokud by v roce 2020 daňová ztráta nevznikla, uplynula by prekluzivní lhůta 1. 7. 2024,
  • jelikož však daňová ztráta ve 2020 vznikla, končí prekluzivní lhůta až 1. 7. 2029, tzn. že do té doby může přijít správce daně na kontrolu.


Pokud by se společnost ve výše uvedeném příkladu vzdala možnosti budoucího uplatnění daňové ztráty, uplynula by prekluzivní lhůta roku 2020 standardně 1. 7. 2024.

Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že vzdát se uplatnění daňové ztráty do budoucna jde pouze ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání za období, za které daňová ztráta vznikla, a toto rozhodnutí nelze změnit (vzít zpět). V případě daňových ztrát za kalendářní rok 2020 je tak obecně nutno se vzdát tohoto práva do 1. 7. 2021 (u společností s auditem či podávajících daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce).

Vzdáním se práva se daňový subjekt vzdává do budoucna možnosti uplatnění nejen daňové ztráty vyměřené na základě řádného daňového přiznání, ale rovněž budoucího uplatnění jakékoli dodatečné ztráty vyměřené v budoucnu za toto období (např. na základě dodatečného daňového přiznání).

Vzdání se práva není součástí formuláře daňového přiznání, nýbrž se jedná o vlastní písemnost, kterou je nutno správci daně doručit.

Problematika vzdání se práva na uplatnění daňových ztrát do budoucna byla detailněji diskutována v rámci koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců ČR a Generálním finančním ředitelstvím (příspěvek 574/24.03.21).

Z výše uvedeného je patrné, že pro daňový subjekt, který využije daňovou ztrátu zpětně, může být velmi přínosné se vzdát možnosti uplatnění daňové ztráty do budoucna, a tím zkrátit prekluzivní lhůtu.

Nicméně je vždy nutné vzít v úvahu veškeré okolnosti, tj. daňovou situaci společnosti, výhledy do budoucna, existenci předchozích daňových ztrát, existenci jiných odčitatelných položek či slev na dani (např. z titulu investičních pobídek) atd. Samotná problematika uplatňování daňových ztrát (jak zpětně, tak i do budoucna) tedy může být složitější a je často provázána i s jinými daňovými vlivy. Pokud o zpětném uplatnění daňové ztráty uvažujete, doporučujeme toto konzultovat s daňovými specialisty, aby Vaše rozhodnutí stálo na pevných základech.

Autor: Martin Hahn