Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

Publikováno:
20. říjen 2020
Obor:

V létě letošního roku předložila vláda dva související návrhy zákonů, a to novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „novela“ a „AML zákon“), a také návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „nový zákon“). Úprava této evidence byla doposud roztříštěna v několika různých zákonech. Nový zákon má za cíl sjednotit celou úpravu do jednoho zákona. V obou případech je změna právní úpravy motivována povinností harmonizace české úpravy s úpravou Evropské unie a vydanými směrnicemi. Návrhy jsou vzájemně propojeny. Účinnost některých částí novely je proto vázána až na účinnost nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Například právě definice skutečného majitele se přesune do nového zákona. Níže přinášíme výčet hlavních budoucích změn.

Klíčové změny AML zákona se vyznačují třemi základními charakteristikami, a to větší podrobností v oblasti definic, rozšířením o další povinnosti a zpřísněním předchozí úpravy sankcí.

Změny AML zákona

Snahu o lépe a podrobněji upravené definice můžeme vidět v celém návrhu. Novela přinese detailnější popis například v oblasti povinných osob, které by v novém znění měly být definovány specifičtěji. Například se zlepší a více zkonkretizuje definice osoby disponující s nemovitostmi či s uměleckými díly.

Rozšíření povinností i možností

Mezi povinné osoby by se měly nově zařadit osoby poskytující službu pronájmu bezpečnostních schránek, osoby oprávněné poskytovat právní pomoc, dále osoby poskytující finančně ekonomické rady nebo osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem. Dále se má rozšířit i rozsah sankcí, které může příslušný orgán uložit, konkrétně tedy o zákaz činnosti a zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

Povinnost identifikace a kontroly klienta se v oblasti elektronických peněz uchovávaných na médiu by se nyní měla snížit na částku 150 EUR (z 250 EUR).

Nově zde bude zřejmě povinnost pro povinné osoby písemně pověřit tzv. pověřenou osobu, která bude členem statutárního orgánu a bude zajišťovat plnění povinností vyplývajících z AML zákona. Pokud je statutární orgán osoby jednočlenný, bude platit že je pověřenou osobou tento jediný člen.

Zavést by se měla tzv. zesílená identifikace, která má proběhnout ve chvíli, kdy klient, obchod nebo obchodní vztah představuje zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu

Dále přibyla možnost první identifikace klienta, která doposud musela proběhnout za fyzické přítomnosti klienta, pouze použitím prostředků elektronické identifikace.

Větší dopad v oblasti sankcí

Zpřísnění se projeví v oblasti sankcí. Například u přestupku nesplnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta, informační povinnosti či povinnosti odložit příkaz klienta má nově být horní hranice sankce, která doposud činila deset milionů korun, nově až sto třicet milionů korun nebo se má počítat dle procent čistého ročního obratu dosaženého pachatelem. Sankce se mají odvozovat od neoprávněně získaného prospěchu.

Co bude obsahovat nový zákon o evidenci skutečných majitelů?

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů bude obsahovat úpravu vedení evidence skutečných majitelů a některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů do uvedené evidence.

Veřejnost evidence

Evidence skutečných majitelů již nebude úplně neveřejná jako doposud, nebude ale ani typickým veřejným rejstříkem. Ministerstvo spravedlnosti podle tohoto nového zákona umožní komukoli na svých internetových stránkách získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis platných údajů. Oprávněným orgánům a osobám vybraným zákonem bude nadále umožněn rozsáhlejší přístup k údajům.

Příslušným soudem pro zápis bude krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud právnické osoby. O zápisu do evidence se nově povede řízení, které se bude zahajovat na návrh. Evidence se navíc propojí s veřejnými rejstříky. Některé informace o skutečných majitelích se automaticky přepíšou z jiných rejstříků. Pokud je společnost již správně zapsána v současné evidenci, všechna data budou převedena do „nové“ evidence dle zákona.

Sankce

Na rozdíl od stávající úpravy zde ale již přijde ke slovu velmi citelná sankce za nezapsání skutečného majitele. Touto sankcí by měla být jednak nemožnost vyplatit podíl na zisku, ale i nemožnost podílet se na hlasování nejvyššího orgánu obchodní korporace. Sankce by měla dopadnout jak na fyzické osoby, tak na právnické osoby, které jsou společníkem/akcionářem jiné společnosti a zároveň samy nemají zapsaného skutečného majitele v souladu s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů.

Dále by měla být možnost uložit pokutu až do výše 500 000 Kč evidující osobě za nezajištění zápisu žádného či nezapsání správného údaje do evidence skutečných majitelů, vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady, či skutečnému majiteli, koncovému příjemci, osobě s koncovým vlivem a osobě, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, za neposkytnutí potřebné součinnosti při zápisu do evidence skutečných majitelů.

Stav

Upozorňujeme, že oba zákony jsou zatím ve stadiu legislativního procesu a může tedy ještě dojít ke změnám. Novela dorazila do Senátu a Nový zákon prochází druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Předmětná směrnice však měla být transponována již do 1.10.2020, a český zákonodárce má již teď zpoždění.

GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Autor: Veronika Odrobinová