Únorové změny v tuzemském režimu přenesení daňové povinnosti

Publikováno:
7. březen 2016
Obor:

Koncem roku 2014 došlo k zásadnější koncepční změně v režimu přenesení daňové povinnosti, který se aplikuje mezi tuzemskými plátci DPH. Změny byly vynucené dvěmi novými směrnicemi Rady EU a jejich cílem bylo rozšířit aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti („RPDP“) a poskytnout členským státům EU nástroj v boji proti daňovým únikům v obchodech v oblastech, ve kterých statisticky nejvíce dochází k daňovým únikům.

Nová úprava rozdělila RPDP na trvalý a dočasný, přičemž zejména dočasný režim představuje velice flexibilní nástroj boje proti daňovým únikům. K zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byla doplněná příloha č. 6, která specifikuje různé komodity, u kterých se může RPDP uplatnit. Pravomoc stanovit komodity, u kterých se RPDP uplatní, si však ponechala vláda zmocňovacím ustanovením, na základě kterého stanoví (a následně může upravovat) rozsah komodit podléhajících RPDP nařízením.

V listopadu 2015 zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách upozornění na podvody s komoditami na energetických trzích a daňové subjekty, podnikající v této oblasti, vyzvala, aby věnovali zvýšenou pozornost prověřování svých obchodních partnerů. Obezřetnost je však namístě nejenom v případech, kdy na to Finanční správa výslovně upozorní, ale prověrkami svých obchodních partnerů by měli plátci předcházet nevědomému zatažení do konstrukce zasažené daňovým podvodem. V těchto případech je na plátci, aby prokázal, že o daňovém podvodu nevěděl a vědět nemohl a že vynaložil přiměřené úsilí na prověření transakce (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 Afs 15/2014 - E.ON Energie).

V reakci na údajné rozšíření daňových podvodů v oblasti obchodu s energetickými komoditami, vydala dne 13. ledna 2016 vláda novelu nařízení, kterým rozšířila RPDP i na:

  • převody povolenek na emise skleníkových plynů,
  • dodání certifikátů elektřiny, a
  • dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi.

Účinnost nařízení byla stanovena na 1. února 2016. Krátce na to byla zveřejněná také informace Generálního finančního ředitelství k aplikací RPDP na tyto komodity.

Věnovat se budeme zejména poslednímu bodu a to dodání plynu a elektřiny, se kterým se můžeme setkat asi nejčastěji.

Podle obecných pravidel se RPDP uplatní pouze mezi dvěma plátci DPH a to u plnění, které mají místo plnění v České republice. Nařízení k tomu přidává další podmínku a to, že příjemce plynu či elektřiny musí být obchodníkem.

Místo plnění se při dodání elektřiny a plynu obchodníkovi stanoví v místě, kde má obchodník sídlo či stálou provozovnu. U dodávek elektřiny nebo plynu českému obchodníkovi, tak dospějeme většinou k závěru, že místo plnění bude v České republice. Výjimku bude představovat pouze situace, kdy bude dodávka cílená do jeho zásobovacích jednotek umístěných v zahraničí (a které budou zároveň stálou provozovnou).

Obchodník je definován v zákoně o DPH a rozumí se ním osoba povinná k dani, která nakupuje plyn a elektřinu zejména za účelem jejich dalšího prodeje a vlastní spotřeba je zanedbatelná. Jedná se o docela širokou definici a tak GFŘ ve své informaci uvádí výčet (nikoliv taxativní), kdy se RPDP uplatní. Definice zmiňuje „osobu povinnou k dani“, tj. osobu, která soustavně uskutečňuje ekonomické činnosti. Do této definice tak spadají jak již registrovaní plátci DPH, tak i osoby doposud nezaregistrované k DPH. Jelikož RPDP se aplikuje pouze mezi dvěma tuzemskými plátci DPH, RPDP se uplatní pouze, pokud bude obchodník zároveň plátcem. 

Obchodníka s elektřinou či plynem definují i jiné zákony. Jejich vymezení však není pro aplikaci RPDP rozhodující, ale lze si jimi pomoci (jak také uvádí GFŘ ve své informaci). Za obchodníka s plynem či elektřinou lze považovat (např. pro potřeby zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon) subjekt, kterému byla udělena licence na obchodování s elektřinou nebo plynem. Při dodání elektřiny nebo plynu zákazníkovi, který je zároveň plátcem DPH a držitelem licence, se uplatní RPDP. Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila přehled držitelů těchto licencí.

Účel udělené licence není pro aplikaci RPDP zcela zásadní. Režim tak lze aplikovat i v případech, kdy byla licence vydaná pouze na obchodování s jednou komoditou (plynem nebo elektřinou). RPDP se uplatní také vůči subjektům, které nemají udělenou licenci přímo na obchodování s elektřinou nebo plynem, ale na podnikání v energetických odvětvích (např. přenos elektřiny a distribuce elektřiny, činnost operátora trhu, přeprava, distribuce a uskladňování plynu). I tyto subjekty lze považovat za obchodníky podle definice v novelizovaném nařízení.

Společně s rozšířením RPDP na další komodity, se do nařízení zavedla také možnost volby uplatnění RPDP. Volba se vztahuje na komodity, u kterých je aplikace RPDP podmíněna překročením hodnotového prahu na daňovém dokladu. V současnosti se jedná zejména o mobilní telefony, tablety, integrované obvody, videoherní konzole, apod. Plátci se mezi sebou mohou písemně dohodnout, že při dodání tohoto zboží s částkou nižší než 100 000 Kč aplikují RPDP.

 

Autor: Milan Kolář