Účtování o technickém zhodnocení

Publikováno:
31. leden 2014
Obor:

Rádi bychom Vás seznámili s jednou z důležitých novinek týkající se technického zhodnocení v účetnictví, a která nabývá účinnosti 1.1.2014 novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Novela vyhlášky byla vydána pod číslem 467/2013 Sb.

Pokud účetní jednotka splní podmínky pro technické zhodnocení majetku, tedy jedná se o náklady, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, vykážou se tyto náklady jako technické zhodnocení v případě, že dosáhnou ocenění určené účetní jednotkou pro vykázání jednotlivého dlouhodobého majetku.

Co se týče staveb, jsou náklady splňující podmínky technického zhodnocení považovány za technické zhodnocení v případě, že dosáhnou významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby (reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje). V opačném případě je nutné účtovat o nich jako nákladech.

Důležitým závěrem pro účtování o technickém zhodnocení je, že z vyhlášky byla vypuštěna vazba na hranici technického zhodnocení podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Pro potřeby ZDP je třeba i nadále tyto hranice stanovené tímto zákonem dodržovat.

zdroj. www.dashofer.cz, vyhláška č. 467/2013 Sb. 

Autor: Ivan Fučík