Termíny pro podání daňových přiznání k dani z příjmů se blíží!

Publikováno:
28. březen 2016
Obor:

Každoročně je začátek dubna spjat i s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů. Fyzická osoba, která podniká má ještě za povinnost zpracovat a podat přehledy pojistného. Cílem článku je připomenout jaké jsou termíny pro jednotlivá podání a povinnosti placení.

Zákonný termín pro podání daňového přiznání

Pokud máte ze zákona povinnost nebo si chcete podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických  nebo právnických osob sami, tak je zákonná lhůta pro podání nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Stejná lhůta platí i pro daň z příjmů právnických osob. To znamená, že termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2015 končí v letošním roce v pátek dne 1.4.2016.   

Prodloužení termínu

V případě, že má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pro něj daňové přiznání zpracovává daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V těchto případech je stanovena v roce 2016 lhůta pro podání nejpozději do 1.7.2016. V případě, kdy daňové přiznání zpracovává daňový poradce, platí, že příslušná plná moc musí být uplatněna u správce daně před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání v prvním termínu, kdy již v poslední den lhůty musí být tato plná moc u správce daně uložena. Tzn. do  1.4. 2016 musí být plná moc již doručena místně příslušnému správci daně.

Další možností posunutí termínu pro podání daňového přiznání je požádat správce daně o prodloužení lhůty s tím, že lze lhůtu prodloužit až o 3 měsíce. Pro případ, kdy předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně v odůvodněných případech prodloužit lhůtu až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Z prodlouženého termínu nevyplývá pouhá výhoda spočívající v možnosti podat daňové přiznání později, ale je i posunut termín pro úhradu případné daňové povinnosti.

Podání daňových přiznání

Poplatníci, kteří mají zprovozněné datové schránky musí podávat daňová přiznání elektronicky a to ve formátu .xml společně s předepsanými přílohami. Ostatní poplatníci mohou podat daňová přiznání také v listinné podobě buď poštou nebo osobně na podatelnu finančního úřadu.

Splatnost daně

Na rozdíl od podání daňového přiznání, které může být učiněno i v poslední den zákonné lhůty, úhrada daňové povinnosti musí proběhnout před termínem pro podání daňového přiznání, neboť v tento den již musí být platba připsána na účtu správce daně.

Související sankce

Lhůtu pro podání daňového přiznání je potřeba dodržovat neboť z opožděného podání vznikají sankce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „DŘ“).

Pokuta tak vznikne daňovému subjektu, který podá daňové nebo dodatečné daňové přiznání po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, tj. po tzv. ochranném období.

Dovolujeme si upozornit, že „ochranné období“ je stanoveno i pro úhrady daňových povinností, kdy vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení. Tento úrok z prodlení vzniká daňovému subjektu, který později uhradí svou daňovou povinnost a to počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. V loňském roce byl nově obnoven institut možného prominutí příslušenství daně na žádost daňového subjektu.

Posunutí platby daně

V určitých případech uvedených v DŘ (ustanovení § 156), lze požádat správce daně o posečkání úhrady či rozložení její úhrady ve splátkách. Výhodou je pak, že oproti běžným platbám (pozdě uhrazeným) vzniká úrok z prodlení v poloviční výši (REPO sazba zvýšená o 7% bodů).

Přehledy sociálního a zdravotního pojištění

Pokud daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude zpracovávat daňový poradce, pak je nutné tuto skutečnost příslušné pojišťovně písemně oznámit. Pokud je daňové přiznání podáváno bez daňového poradce, pak je termín pro podání přehledů zdravotního a sociálního pojištění stanoven na 2.5.2016. Do osmi dnů od podání přehledů je nutné uhradit případný nedoplatek. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že v měsíci podání přehledu se již mění částka pro placení záloh pojistného na další období.

Protože s výše uvedenou problematikou týkající se vyřizování žádostí, komunikací se správcem daně apod. máme bohaté zkušenosti, neváhejte se na nás v případě zájmu o konzultaci obrátit.

Autor: Petra Vaněčková