Termín pro sestavení přiznání k DPPO klepe na dveře

Publikováno:
22. květen 2015
Autor:
Obor:

Tak jako každý rok se ani v tom letošním většina společností nevyhne povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „daňové přiznání“ či „daňové přiznání k DPPO“). Relevantní právní úpravou pro jeho sestavení je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném a účinném pro konkrétní situaci (dále jen „ZDP“).

Dle ustanovení § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), je řádná lhůta k podání daňového přiznání stanovena nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Takto stanovená lhůta se však netýká subjektů, které mají zákonem uloženou povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, nebo jim na základě udělené plné moci daňové přiznání sestavuje daňový poradce. V takových případech je lhůta prodloužena nejpozději do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období.

Právnická osoba si může zvolit, jaké zdaňovací období bude využívat, a to buď kalendářní, nebo hospodářský rok. V případě kalendářního roku je tedy nutno podat daňové přiznání v prodlouženém  termínu (tj. do šesti měsíců) nejpozději do 1. 7. 2015. V případě, že by bylo daňové přiznání podáno po termínu, je nutné počítat s vyměřením penále za opožděné podání.

V následujícím přehledu jsou shrnuty všechny významné meziroční změny týkající se daňového přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2014 oproti stavu roku 2013:

 • Povinnost elektronického podání: díky zřízení datové schránky Ministerstvem vnitra při vzniku společnosti, se povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě vztahuje bez výjimky na právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku;
 • Nově stanovená pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (viz ustanovení § 247a DŘ): za nesplnění registrační, ohlašovací a jiné ohlašovací povinnosti nebo za nesplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnosti až do výše 500 000 Kč. V případě podání jinak než elektronicky vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč;
 • Nová osvobození: nově jsou od daně osvobozeny příjmy z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a také úroky z finančního nástroje jako je úvěr, zápůjčka, dluhopis a další, v případě kapitálově spojených osob, které plynou obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky (§ 19 ZDP);
 • Specifikace definice vymezení finančního leasingu (§ 21d ZDP, nahrazuje původní terminologii „finanční pronájem“): pro daňové účely se dojde k překlasifikaci za nájem od okamžiku uzavření smlouvy, pokud je finanční leasing předčasně ukončen nebo pokud po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele;
 • Změna v oblasti zákonných opravných položek: nelze je tvořit k pohledávkám za spojenými osobami v průběhu insolvenčního řízení;
 • Nový odpočet na podporu odborného vzdělávání: skládá se ze dvou částí, a to odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání v souladu s § 34f - § 34h ZDP (až 110% vstupní ceny a 200 Kč na hodinu praxe);
 • Změna a zvýhodnění daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (§ 34 odst. 1 písm. a) ZDP);
 • Inkorporace bezúplatných příjmů do ZDP (od 1. ledna 2014 byla zrušena daň dědická a darovací):
  • vzájemné darování mezi poplatníky je považováno za koupi nebo směnu;
  • příjmy z dědictví jsou u právnických osob osvobozeny;
  • veřejně prospěšný poplatník má tyto příjmy obvykle osvobozeny od daně (viz § 19b odst. 2 písm. b) ZDP);
 • Zvýšení maximální hranice pro odpočet bezúplatných plnění na veřejně prospěšné účely z 5-ti % na 10 % základu daně v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 ZDP (nelze odečíst hodnotu bezúplatných plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatné plnění nebo osobě s ní spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění).

Jednou z nejdůležitějších novinek je příloha k daňovému přiznání k DPPO, a to přehled transakcí se spojenými osobami. Tuto přílohu mají povinnost odevzdat spolu s daňovým přiznáním koncernové společnosti, které splnily v roce 2014 alespoň jedno z následujících kritérií (na rozdíl od podmínek pro audit u s.r.o., kdy je potřeba splnit alespoň dvě podmínky):

 • aktiva celkem více než 40 mil Kč.;
 • roční úhrn celkového obratu více než 80 mil. Kč;
 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců více než 50;

a současně splnily minimálně jednu z následujících podmínek:

 • uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí;
 • vykázaly daňovou ztrátu a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou;
 • jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou.

Příklad DPPO za zdaňovací období 2014

Obchodní korporace TODA, a. s. (dále jen „TODA“) se sídlem v Praze, zabývající se kovovýrobou a obráběním, má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. Za zdaňovací období zvolila kalendářní rok. Za zdaňovací období 2014 dosáhla výsledku hospodaření ve výši 1 200 000 Kč. V roce 2014 TODA uskutečnila několik transakcí se zahraničními spojenými osobami.

K výpočtu DPPO 2014 je nutno uvést následující skutečnosti:

 1. Náklady na reprezentaci (uspořádání společenské firemní akce) činily 20 000 Kč;
 2. Zaplacené úroky z úvěru ve výši 35 000 Kč;
 3. V roce červnu 2012 byl na 3 roky finančním leasingem pořízen stroj a zaplacena akontace ve výši 90 000 Kč. Ta se rozpouštěla pomocí časového rozlišení ve výši 30 000 Kč ročně. Měsíční splátka činila 12 000 Kč. V červnu roku 2014 byl finanční leasing předčasně ukončen (po přesně 2 letech);
 4. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly ve výši 150 000 Kč, ale daňové pouze 100 000 Kč;
 5. V roce 2014 byla rozpuštěna zákonná opravná položka ve výši 15 000 Kč;
 6. 6.2013 vznikla pohledávka za spojenou osobou ve výši 250 000 Kč, která byla splatná 31.7.2013. Dne 31.12.2013 se TODA rozhodla vytvořit účetní opravnou položku za spojenou osobou v 50% výši, tedy 125 000 Kč. Na konci třetího čtvrtletí roku 2014 bylo u spojené osoby vyhlášeno insolvenční řízení. K 31.12.2014 byla účetní opravná položka rozpuštěna a vytvořena zákonná opravná položka ve 100% výši, tedy 250 000 Kč;
 7. TODA v roce 2014 poskytla bezúplatné plnění sportovnímu fotbalovému klubu ve výši 20 000 Kč na nové dresy a politickému hnutí ve výši 12 000 Kč;
 8. Za rok 2012 byla vykázána ztráta ve výši 500 000 Kč. V roce 2013 bylo uplatněno 250 000 Kč a v letošním roce TODA plánuje uplatnit pouze 100 000 Kč;
 9. V roce 2014 TODA vynaložila výdaje na podporu výzkumu a vývoje (návrh nové technologie) ve výši 50 000 Kč (výdaje nepřevýšily úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnované do rozpočtu);
 10. Dále předložila veškeré podklady související s odborným vzděláváním na 15 hodin výuky studenta;
 11. V roce 2014 TODA zaměstnávala jednoho zaměstnance s lehčím zdravotním pojištěním a jednoho s těžším zdravotním pojištěním.

Řešení

Daňové přiznání k DPPO za zdaňovací období 2014 má povinnost podat do 1.7.2015. TODA má dále povinnost sestavit přehled transakcí se spojenými osobami. Výpočet DPPO je demonstrován následující tabulkou:

*Modifikace: Pokud by pohledávka za spojenou osobou vznikla až v roce 2014 a na konci třetího čtvrtletí bylo zahájeno insolvenční řízení, nelze k ní již vytvořit zákonnou opravnou položku viz § 8 vyhlášky č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Autor: