Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob se neúprosně blíží!

Publikováno:
27. červen 2018
Obor:

Několik důležitých termínů na úvod

Červen je kromě vydávání vysvědčení také spjat s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, a jelikož se konec června nezadržitelné blíží, mnoho z vás zajisté řeší podání daňového přiznání.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických (i fyzických) osob je standardně nejpozději do 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období. V roce 2018 tento termín vycházel na 3. dubna (v případě, že máte zdaňovací období kalendářní rok). V případě, že máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je tento termín prodloužen na 6 měsíců. Takové prodloužení lze též uplatnit v případě, kdy sice nemáte povinný audit, ale vaše přiznání zpracovává a podává daňový poradce, tím se standartní lhůta také prodlužuje o 3 měsíce, tedy do 2. července 2018. V tomto případě je ovšem ještě zapotřebí podotknout, že pro prodloužení dané lhůty, bylo nutné uplatnit plnou moc u místně příslušného finančního úřadu do 3. dubna 2018.

V případě, že vaším zdaňovacím obdobím je hospodářský rok, tak se na Vás výše uvedené termíny nevztahují. V případě hospodářského roku též lze prodloužit zdaňovací období. Zde platí, že lhůta pro podání daňového přiznání je 3 měsíce od skončení zdaňovacího období, popřípadě 6 měsíců ve výše uvedených případech.  I v tomto případě je nutné uplatnit plnou moc u finančního úřadu do 3 měsíců od skončení hospodářského roku.

Forma, sazba

Sazba i forma podání zůstávají stejné jako v předchozích letech. Sazba daně je tedy v případě právnických osob stále 19%.

Forma též zůstala zachována, což v případě daně z příjmů právnických osob znamená, že přiznání lze podávat pouze na tiskopise, který vydává Ministerstvo financí a to v elektronické podobě, zpravidla prostřednictvím datové schránky. Pokud neučiníte podání elektronicky, může vám finanční úřad vyměřit pokutu až ve výši 50 000 Kč.

Některé novinky platné od roku 2017

Odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem

Původní zákonná úprava umožňovala odepisovat technické zhodnocení u pronajímatele pouze nájemci nebo uživateli finančního leasingu. Nyní mohou odepisovat technické zhodnocení nejen výše zmínění poplatníci, ale i další poplatnici, kteří jsou oprávněni užívat majetek, na němž bylo provedeno technické zhodnocení. Jedná se například o podnájemce, nebo nového nájemce při postoupení nájemní smlouvy.

Doba odepisování nehmotného majetku

Pevně nastavená doba odepisování nehmotného majetku (§32a odst. 4 zákona o dani z příjmu) byla změněna na minimální dobu odepisování. Díky této změně se nyní může daňový subjekt sám rozhodnout, zda bude odepisovat minimální dobu určenou zákonem, či zda dobu odepisování prodlouží.

Změny v samostatné příloze k převodním cenám

V rámci samostatné přílohy k převodním cenám došlo k několika změnám. V prvé řadě se rozšířil okruh subjektů, které jsou povinny vyplňovat dokumentaci k převodním cenám. Tato změna se dotkne především bank, pojišťoven, spořitelen, investičních fondů a penzijních společností.

Dále došlo k rozšíření dvou tabulek:

  • tabulka B je doplněna o řádek ,,Nájem“. Na tomto řádku je nutné uvést úhrn částek výnosů z nájmu fakturovaných spojenou osobou, které ovlivnily výsledek hospodaření, uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Obdobná je situace i v případě nákladů.
  • Tabulka C je doplněna o řádky: „Finanční a bankovní záruky – přijaté“ a „Finanční a bankovní záruky – poskytnuté“. V tomto případě jen nutné zaškrtnou, zda daňový subjekt přijal (poskytl) záruku, či zda je v platnosti přijatá záruka od spojené osoby.

Finanční leasing

V případě finančního leasingu došlo ke změně předmětu finančního leasingu. Předmětem finančního leasingu je nově pouze odepisovaný hmotný majetek. Změnou tohoto ustanovení se z předmětu finančního leasingu vylučují smlouvy znějící na neodepisovaný, či nehmotný majetek.

Dále je v rámci finančního leasingu ve 4. odstavci § 21d, který je zasvěcen právě finančnímu leasingu, upravena podmínka pro rozlišení finančního leasingu a nájmu. Nově se za nájem považuje finanční leasing, který je ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, popřípadě pokud nedojde k převodu vlastnictví z pronajímatele na uživatele. V původním ustanovení bylo pouze uvedeno, že se jedná o nájem v případě, že je finanční leasing předčasně ukončen.

Přechodné ustanovení v tomto případě stanovuje, že původní režim se týká smluv, u kterých je předmět finančního leasingu přenechán ve stavu způsobilém k užívání před dnem nabytí účinnosti daného ustanovení (v tomto případě  před 1.7.2017). V případě, že je předmět finančního leasingu přenechán ve stavu způsobilém k užívání 1.7.2017 a později  je nutné se již řídit novým zněním zákona.

V případě dotazů k výše uvedenému tématu se na nás obraťte.

Veronika Džalavjan & Daniela Císařovská

Autor: Daniela Riegel