Svěřenské fondy budou mít vlastní rejstřík

 

V poslední době, hlavně díky ministrovi financí panu Andreji Babišovi, se u veřejnosti zvýšilo povědomí o tzv. institutu svěřenského fondu.

Svěřenský fond se dostal do českého právního prostředí po rekodifikaci soukromého práva.

V současné době se svěřenský fond, jakožto osoba bez právní osobnosti, nezapisuje do žádného veřejného rejstříku, přičemž zveřejněni nikde nejsou ani jednotliví účastníci svěřeneckého fondu (správce svěřenského fondu, zakladatel a obmyšlený).

Tento stav se změní od 1.1.2018, a to po nabytí účinnosti novely občanského zákoníku, konkrétně nabytím účinnosti předpisu č. 460/2016 Sb., neboť tato novela zavádí podmínku, na základě které budou svěřenské fondy vznikat dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. Svěřenské fondy, které vznikly podle pravidel platných do 1.1.2018, se zapíší do evidence svěřenských fondů do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li návrh na zápis podán v této lhůtě, správa svěřenského fondu zanikne.

Skutečnosti, které se budou zapisovat do evidence svěřenských fondů, jsou zejména následující:

  1. označení svěřenského fondu;
  2. účel svěřenského fondu;
  3. den vzniku a zániku svěřenského fondu;
  4. identifikační číslo svěřenského fondu, které mu přidělí rejstříkový soud;
  5. jméno, adresu a datum narození svěřenského správce (obdobně pokud je jím právnická osoba);
  6. počet svěřenských správců a způsob, jakým jednají;
  7. jméno, adresu a datum narození zakladatele (obdobně pokud je jím právnická osoba);
  8. jde-li o svěřenský fond zřízený za soukromým účelem jméno, adresu a datum narození obmyšleného (obdobně pokud je jím právnická osoba); a jiné.

Pokud vás toto téma zaujalo a máte zájem o konzultaci, obraťte se prosím na nás.

Autor: Ing. Štěpán Hrubý

Autor: Štěpán Osička