Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Publikováno:
20. prosinec 2018

Od 1. ledna 2019 začne platit poměrně významná novela zákona o dani z příjmů, která souvisí s výpočtem superhrubé mzdy. Dle současné právní úpravy jsou základem daně zaměstnance příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen platit za zaměstnance zaměstnavatel. V případě výpočtu superhrubé mzdy zaměstnance, u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy ČR, se příjmy ze závislé činnosti navyšují o tzv. hypotetické pojištění, tj. dopočet pojistného do superhrubé mzdy se určí dle českých právních předpisů, zpravidla ve výši 34 %.

Na základě nové právní úpravy, kterou dne 11. prosince 2018 podepsal prezident, se při výpočtu superhrubé mzdy bude rozlišovat, jakému systému pojištění zaměstnanci podléhají. Pokud se prokáže, že se na zaměstnance vztahuje povinné zahraniční pojištění, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než ČR nebo Švýcarské konfederace, budou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění. Co se týče výpočtu superhrubé mzdy zaměstnanců podléhajícím systému pojištění ČR a třetích zemí, k žádným změnám nedochází. Nadále se v případě zaměstnanců podléhajících českému systému pojištění bude navyšovat hrubý příjem ze závislé činnosti o skutečně zaplacené povinné pojištění v ČR a zaměstnanců třetích zemí o tzv. hypotetické pojištění určené dle českých právních předpisů.

Dle důvodové zprávy k původnímu návrhu zákona reaguje tato změna na situaci lodníků – českých daňových rezidentů pracujících v Nizozemí, kteří měli v minulosti v ČR doplatit daň ze svých příjmů (více zde).

Přijatá novela bude mít výrazné dopady v praxi, a to zejména do nastavení mzdových systémů. Bez informace, resp. potvrzení o reálně odvedených částkách zaměstnavatele na pojištění v EU/EHP nebude již od ledna u vybraných zaměstnanců možné správně určit odvod daně z příjmů ze závislé činnosti.

 

Autor: Fučík & partneři