Státní příspěvek firmám na povinné antigenní testování svých zaměstnanců

Publikováno:
6. duben 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Jistě jsme již všichni zaznamenali nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, které ukládá povinnost zaměstnavatelům testovat své zaměstnance na přítomnost SARS-CoV. Toto nařízení se zpočátku týkalo pouze podniků, které mají alespoň 250 zaměstnanců se zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Nově však uložená povinnost testovat své zaměstnance platí i pro podniky s alespoň 1 zaměstnancem, a také pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Ministerstvo zdravotnictví nabádá k tomu, aby se nejvíce využívalo „samotestování“, popřípadě lze testovat „závodním“ či smluvním lékařem, nebo externím poskytovatelem zdravotních služeb. Zaměstnanci musí 1x týdně podstoupit test u zaměstnavatele. Pokud by testování odmítnul a nedodal potvrzení o absolvování testu jinde, lze z tohoto jednání vyvodit pracovněprávní důsledky podle § 301 písm. c) zákoníku práce.

Povinnému testování se mohou vyhnout zaměstnanci pracující na home office či zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula jejich izolace, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění „samotestů“, zahájily zdravotní pojišťovny program přispívající zaměstnavatelům na nákup antigenních testů.

Výše příspěvku 

Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Zaměstnavatel může čerpat příspěvek za zaměstnance na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH) bez ohledu na počet jeho zaměstnanců, a to ve frekvenci maximálně jednou za 7 dní.

Podmínky čerpání

O příspěvek může žádat společnost podnikající v České republice a osoba samostatně výdělečně činná, a to jak za své zaměstnance, tak i v případě OSVČ za sebe. Jako zaměstnanec je považován i dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce či jiná osoba, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovně právní vztah, vykonává práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. na svém portálu seznam držitelů výjimek, jenž povoluje těmto subjektům antigenní testy distribuovat. Žádost o příspěvek na antigenní testy, které nejsou uvedeny v seznamu testů a držitelů výjimek Ministerstva zdravotnictví, nebude proplacena. Seznam naleznete pod tímto odkazem: www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku

Žádat o příspěvek lze zpětně za předchozí měsíc, nejdříve od 1. dubna 2021 za testování zaměstnanců v průběhu března 2021.

Jak žádat o příspěvek

Žádost o příspěvek mohou firmy zaslat příslušným zdravotním pojišťovnám prostřednictvím on-line webového formuláře, který je k dispozici od 1.4.2021 na webových stránkách zdravotních pojišťoven. V tomto formuláři musí zaměstnavatel uvést nezbytné údaje pro vyplacení příspěvku a doložit daňové doklady za nakoupené testy. Splatnost příspěvku je do 30 dnů ode dne doručení podané žádosti.

Za tímto účelem rozeslaly zdravotní pojišťovny prostřednictvím sítě datových schránek společnostem podnikajícím v České republice a OSVČ aktivační kódy.

Jaké podklady budou zdravotní pojišťovny požadovat pro účely úhrady příspěvku?

Žadatel při žádosti uvede kromě obecných identifikačních a kontaktních informací o zaměstnavateli zejména jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce, příslušnost k zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce nebo datum narození, datum provedení testu, pozitivní/negativní výsledek každého testu. Dále žadatel musí doložit účetní/daňový doklad za nakoupené testy.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč