Státní dotace na podnikatelské nájmy

Publikováno:
1. červenec 2020

Další z programů zmírňující dopady šíření nemoci Covid ‑19 tentokrát cílí na podnikatele, kteří provozují maloobchodní prodej nebo poskytují služby. V rámci programu COVID – Nájemné (dále jen „Program“) bude stát hradit část nájemného podnikatelům (dále jen „Podpora“), kterým byla činnost zakázána mimořádnými opatřeními státu. Program byl spuštěn k 26.06.2020 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní informace

 • Podpora se vztahuje k období od 4.2020 do 30.6.2020.
 • Podpora bude poskytována ve formě dotace na nájemné.

Podmínky kladené na podnikatele žádajícího o Podporu

 • Provozuje maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům;
 • Užívá provozovnu (která není v jeho vlastnictví) na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13.3.2020;
 • Byl mu zakázán maloobchodní prodej nebo poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13.3.2020 do 30.6.2020 v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, postačí i několik dní během rozhodného období;
 • Není spřízněnou osobou s pronajímatelem;
 • Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím (např. finanční úřad, zdravotní pojišťovny) splatných do 12.3.2020;

Podmínky Programu jsou nastaveny odlišně v návaznosti na to, zdali se provozovna nachází
ve státním objektu či nikoliv.

Podmínky u provozoven v nestátním objektu a výše Podpory:

 • Pronajímatel musí žadateli poskytnout slevu minimálně 30 %rozhodného nájemného*
  • Rozhodné nájemné = celková souhrnná výše nájemného za rozhodné období (1.4.2020 ‑ 30.6.2020), ve výši před slevou;
 • Žadatel musí mít před podáním žádosti uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného
  • došlo-li k odložení plateb nájemného, musí žadatel uhradit alespoň 50 % rozhodného nájemného nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí Podpory;
 • Výše Podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

Podmínky u provozoven ve státním objektu a výše Podpory:

 • Žadatel musí mít před podáním žádosti uhrazeno alespoň 80 % rozhodného nájemného
  • došlo-li k odložení plateb nájemného, musí žadatel uhradit alespoň 80 % rozhodného nájemného nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí Podpory;
 • Výše Podpory činí 80 % rozhodného nájemného.

Vybrané ostatní podmínky

 • Žadatel může za stejnou provozovnu podat pouze jednu žádost;
 • Pokud chce podnikatel zažádat o Podporu na více provozoven, je zapotřebí vyplnit žádosti zvlášť za každou provozovnu;
 • Maximální výše Podpory činí 10.000.000,- Kč;
 • Na poskytnutí Podpory není právní nárok;
 • Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci, pro odstranění vad je stanovená lhůta 14 kalendářních dní;
 • Žádost je možné podávat od 26.6.2020 do 30.09.2020.

Budete-li chtít s připravením žádosti pomoct, kontaktujte nás, prosím.

Lukáš Zahrádka
Dominik Beran

Autor: Fučík & partneři