Stanovisko Ministerstva financí ke Sberbank

Publikováno:
11. říjen 2022

Dne 23. 6. 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí své stanovisko k účetnímu a rozpočtovému zachycení některých skutečností souvisejících s problematikou Sberbank CZ, a.s.

Stanovisko se zabývá Okamžikem uskutečnění účetního případu (OUÚP). Případem je zde odúčtování prostředků vykázaných jako krátkodobý finanční majetek u Sberbank a souvztažný vznik pohledávky (a případného rozpočtového dopadu).

OUÚP by měl být den 30. 4. 2022, což je den nabytí právní moci o odejmutí bankovní licence Sberbank. Pokud si však účetní jednotka zvolí datum 2. 5. 2022 – vstup banky do likvidace, není to problém a nedojde k žádnému zkreslení jejího finančního stavu. Rozhodnutí o OUÚP je vhodné okomentovat v příloze účetní závěrky.

Pohledávku vůči Sberbank je vhodné účtovat jako B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky. Následně je možné účtovat i opravnou položku, k níž budou připsány i výnosy z úroků po přeúčtování prostředků z krátkodobého finančního majetku (na VZZ jsou tyto úroky výnosem vykázaným na B.II.2 Úroky).

Bližší informace jsou k dispozici zde.

Autor: Jan Zvolský, Petra Čechová

Autor: Petra Čechová, Jan Zvolský