Souhlas valné hromady nebo dozorčí rady vyžadovaný obchodním zákoníkem

Publikováno:
24. září 2010

I když všem je známa poučka, že neznalost zákona neomlouvá, mnohdy se setkáváme s neznalostí vybraných požadavků obchodního zákoníku, které se týkají souhlasu valné hromady nebo dozorčí rady s určitými úkony prováděnými jménem společnosti. V tomto článku jsme se proto rozhodli některé z nich zrekapitulovat. Zaměříme se na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Plnění ve prospěch členů orgánů společnosti

Již v obecných ustanoveních obchodního zákoníku týkajících se obchodních společností nalezneme ustanovení, které říká, že jakékoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, která je orgánem společnosti nebo jeho členem, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Bez souhlasu valné hromady lze plnění poskytnout pouze, je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce, nebo pokud právo na toto plnění vyplývá z právního nebo vnitřního předpisu.

Převod a nájem podniku

Souhlas valné hromady nebo společníků musí být udělen také k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části.

Smlouva o převodu zisku a ovládací smlouva

Valná hromada akciové společnosti i společnosti s ručením omezeným musí schválit také uzavření smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy. Tyto smlouvy musí schválit alespoň tři čtvrtiny přítomných a o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis.

Nabytí a prodej majetku

Pokud společnost uzavírá smlouvu, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, jehož hodnota v průběhu jednoho účetního období přesahuje jednu třetinu vlastního kapitálu, který vyplývá z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, vyžaduje se souhlas dozorčí rady.  Jde-li navíc o společnost, která je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů, vyžaduje se také souhlas valné hromady.

Pokud má společnost nebo jí ovládaná osoba nabýt majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě, nebo od člena představenstva, dozorčí rady, prokuristou atp. nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. Osoby jednající ve shodě mohou být právnická osoba a její statutární orgán, ovládající osoba a jí ovládané osoby, osoby ovládané stejnou ovládající osobou nebo osoby tvořící koncern.

V případě, že nabytí nebo zcizení majetku spadá do běžného obchodního styku, nejsou souhlasy příslušných orgánů zákonem vyžadovány.

Úvěry a půjčky

Souhlas valné hromady akciové společnosti je vyžadován, má-li společnost uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo má-li na ně bezplatně převést majetek společnosti. Takové smlouvy musí být uzavřeny vždy za obvyklých obchodních podmínek.

Slovo závěrem

V případě absence schválení úkonu valnou hromadou či dozorčí radou by mohlo dojít ke zpochybnění, ne-li k neplatnosti celého úkonu, což by pro společnost nebo pro osobu uzavírající výše uvedené typy smluv, mohlo mít další důsledky.

Autor: Fučík & partneři