Slovenský článek - II

Publikováno:
16. leden 2015
Obor:

Daňové novinky na Slovensku – druhá část

Rádi bychom navázali na článek zveřejněný v minulém čísle newsletteru, který se věnoval vybraným oblastem, na které si je třeba dát na Slovensku pozor při účetní závěrce za rok 2014. V tomto čísle se budeme věnovat novele zákona č. 595/2004 o dani z příjmů. Společně se podíváme na nejdůležitější ustanovení.

Změny v odpisování majetku

a) zdanění luxusu

Pod pracovním názvem „zdanění luxusu“ zavedla současná vláda pravidlo, podle kterého nebude daňovým výdajem část odpisu automobilu nad hodnotu 12 tisíc €, pokud byla pořizovací cena automobilu vyšší než 48 tisíc €. Omezení platí pouze v případě, kdy je základ daně nižší než 12 tisíc €. Například firma, která má v majetku automobil v hodnotě 60 tisíc €, ze kterého si v roce 2015 vypočte odpis ve výši 15 tisíc €, ale základ daně dosáhne jen 4 tisíce €, musí z daňových nákladů vyjmout tu část odpisu, která je nad 12 tisíc €, tj. v našem případě 3 tisíce € nebudou daňově uznatelným nákladem.

Pokud má daňový poplatník v majetku více takovýchto automobilů, bere se v úvahu vždy násobek počtu automobilů a hodnoty 12 tisíc € a to jak pro účely stanovení základu daně, tak pro účely odpisů. Pokud bude automobil s cenou vyšší než 48 tisíc € pořízen formou operativního pronájmu, bude se moci do daňově uznatelných nákladů zahrnout nájem maximálně ve výši 14 400 €, v případě, že základ daně bude nižší než 14 400 €.

b) Odpisové skupiny a odpisování

Do konce roku 2014 byly v zákoně 4 odpisové skupiny, od 1. ledna 2015 jich bude 6. Doplní se odpisová skupina 3 s dobou odpisování 8 let a skupina 6 s dobou odpisování 40 let. Tato změna má nejvýznamnější vliv na odpisování nemovitých věcí, jestliže se některé budovy dosud odpisovaly 20 let, budou se od 1. ledna 2015 odpisovat 40 let. Zrychleně bude možné odpisovat pouze majetek zařazený do 2. nebo 3. odpisové skupiny. Pokud bude majetek pořízen prostřednictvím finančního leasingu, bude možné odpisovat takovýto majetek pouze v souladu s běžnými odpisy, to znamená, že se nebude odpisovat podle doby trvání finančního leasingu (jako to bylo doposud), ale například osobní automobil, který se v současnosti odpisuje 36 měsíců, se bude odpisovat 48 měsíců.

Stručný přehled odpisových skupin od 1. 1. 2015

Odpisová skupina

Doba odpisování v letech

Majetek

1

4

Počítače a kancelářská technika, komunikační zařízení, automobily

2

6

Baterie, akumulátory, čerpadla a kompresory

3

8

Výrobní technologie (elektrické motory, turbíny, pece, hořáky, stroje pro metalurgii) – nyní se odpisuje ve 4. skupině

4

12

Montované budovy, trezory, klimatizace, osobní a nákladové výtahy, eskalátory, lodě, plavidla, parní kotle

5

20

Budovy určené pro podnikání, obchodní centra, autoservisy, průmyslové stavby – závody, dílny, montážní haly, budovy pro dopravu a elektronické komunikace, přístavy

6

40

Administrativní budovy, bytové domy, hotely, budovy pro kulturu, náboženské aktivity, školy (doteď se odpisovaly 20 let)

Změna odpisování se vztahuje i na majetek, který byl pořízen před 1. 1. 2014.

c) ostatní změny v oblasti odepisování majetku

Nově mají poplatníci povinnost přerušit odpisování, pokud není majetek v daném roce využit pro podnikání, a to u toho majetku, který není výlučně určen pro podnikání, ale využívá se i pro soukromé účely. Odpis majetku, který je využíván i pro soukromé účely poplatníka bude daňově uznatelný maximálně z 80 % odpisu.

Zůstatková cena zákonem daného okruhu majetku při jeho prodeji (například osobní automobily, budovy zařazené do 6. odpisové skupiny) bude daňově uznatelná jen do výše příjmu z prodeje majetku. Do současnosti platila úprava, která v tomto případě připouštěla ztrátu z prodeje dlouhodobého majetku.

Dalším omezením jsou odpisy pronajímaného majetku, které budou daňově uznatelné jen do výše příjmu z pronájmu.

Náklady, které musí být uhrazené, aby byly daňově uznatelným nákladem

Od 1. 1. 2015 se rozšiřuje okruh nákladů, které budou daňově uznatelné až po jejich skutečném zaplacení a to následovně:

  • nájemné za hmotný a nehmotný majetek a to jak pro právnické, tak fyzické osoby,
  • výdaje na marketingové a jiné studie (např. na průzkum trhu), na druhé straně zdanitelným výnosem na straně dodavatele budou až ve chvíli úhrady,
  • provize za zprostředkování u přijímané služby, nejvíce však do výše 20 % hodnoty zprostředkovaného obchodu,
  • výdaje hrazené do zahraničí za plnění podléhající zdanění na Slovensku, avšak pouze ve vztahu ke státům, se kterými nemá Slovensko uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tyto výdaje jsou daňově uznatelné až po vypořádání slovenské daně (ustanovení míří především proti únikům do daňových rájů),
  • náklady za poradenské a právní služby (zákon nedefinuje, co se myslí pojmem „poradenské a právní služby“),
  • náklady na certifikáty a normy, přičemž opět chybí definice toho, co si má poplatník pod pojmy představit, navíc takovýto výdaj se bude rozpouštět do nákladů postupně, a to podle jejich doby platnosti, maximálně však 36 měsíců a to bez ohledu na výši ceny.

Farmaceutické společnosti a lékaři

Zdaňování peněžních a nepeněžních plnění poskytnutých poskytovatelům zdravotních služeb a jejich zaměstnancům (zjednodušeně lékařům) od registrovaných farmaceutických společností bylo upraveno v § 8 zákona o dani z příjmů a bylo zavedeno již v minulosti. V současnosti se mění způsob zdanění těchto příjmů následovně:

  • pokud půjde o peněžní plnění, budou se příjmy zdaňovat měsíčně a to na straně poskytovatele plnění formou srážkové daně,
  • budou-li příjmy nepeněžní, budou zdaňovány čtvrtletně přijímajícím lékařem.

Po skončení čtvrtletí bude navíc muset poskytovatel zdravotních služeb oznámit správci daně, jaká peněžní a nepeněžní plnění za poslední čtvrtletí obdržel a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Podání bude uskutečňovat prostřednictvím formuláře zveřejněného správcem daně. Zdanění bude podléhat hlavně poskytnutá strava na mítinkách (školeních), proplacené cestovní náhrady, ubytování a náklady na jiné vzdělávání (například povinné soustavné vzdělávání lékařů).

Zákon neupravuje způsob vyčíslení hodnoty nepeněžních plnění. Důvodová zpráva k zákonu však tento postup upravuje a to hlavně v případě hromadných akcí. Doporučuje například v případě stravování formou švédských stolů vydělit celkové náklady na zakoupenou stravu počtem účastníků události. Je vhodné, aby organizátor dopředu oznámil všem účastníkům, o jakou částku se bude jednat. O diskriminaci ve vztahu k ostatním profesím, u kterých se obchodním partnerem poskytnuté bezplatné stravování nezdaňuje, můžeme jen polemizovat.

V případě, že vás dané téma zaujalo a máte zájem o konzultaci, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Fučík & partneři