Slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Publikováno:
9. listopad 2015
Obor:

Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) připravuje návrh, který by zavedl slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, jež zaměstnají vybrané skupiny uchazečů o práci, a to např. osoby starší 50-ti let nebo mladší 25-ti let, které jsou už alespoň rok v evidenci Úřadu práce, osoby vracející se z mateřské či rodičovské dovolené aj. Sleva by měla být max. ve výši 3 174 Kč/měsíc/zaměstnance. Sleva by měla být poskytována nejdéle po dobu 12-ti měsíců na jednoho zaměstnance s pracovním poměrem uzavřeným na dobu neurčitou. Nárok na slevu by vznikl dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání.

O slevu by měli mít možnost požádat všichni zaměstnavatelé, a to nezávisle na právní formě nebo velikosti, které splní řadu podmínek, a to například:

  • Slevu by mohl uplatnit zaměstnavatel, u kterého v období 2 kalendářních měsíců před vznikem nároku na slevu nepoklesl počet zaměstnanců v pracovním poměru (ve fyzickém počtu).
  • Sleva by byla poskytována za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně. Sleva se neposkytne zaměstnavateli, který je v platební neschopnosti.

MPSV chce návrh brzy předložit ke schválení Vládě ČR.

Autor: Fučík & partneři