Sleva na pojistném ve výši 5 % schválena

Návrh novely zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl schválen. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2022.

Schválení této novely má příznivý dopad na zaměstnavatele, kteří u vybraných skupin zaměstnanců budou moci uplatnit slevu na pojistném ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné.

Výše odvodu zaměstnavatele bude po uplatnění slevy činit 19,8 % - a to pouze za vybrané zaměstnance splňující níže uvedené podmínky. 

Obecná podmínka pro uplatnění slevy je výše vyměřovacího základu zaměstnance za kalendářní měsíc, ta nesmí v úhrnu překročit 1,5násobek průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele. 

Kategorie zaměstnanců, kterých se novela týká:

  • Zaměstnanci nad 55 let věku,
  • zaměstnanec, který je rodičem nebo osvojitelem dítěte mladšího 9 let věku,
  • zaměstnanec pečující o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I-IV,
  • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem, 
  • zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
  • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

Změna oproti původnímu návrhu novely se týká vzniku nároku na slevu. Aby nárok vznikl, musí být u zaměstnanců, s výjimkou zaměstnanců mladších 21 let, sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance v rozsahu 8 až 30 hodin týdně oproti původně navrhovaným 32 hodinám.

Již záměr uplatnit slevu na pojistném musí zaměstnavatel oznamovat České správě sociálního zabezpečení, a to s dostatečným předstihem. Další povinnosti pro uplatnění slevy ponechalo finální znění novely stejné, jako ve zmíněném návrhu. Zaměstnavatel tedy musí vést povinnou evidenci a má informační povinnost vůči zaměstnanci. Na straně zaměstnance existuje povinnost uhradit zaměstnavateli penále, pokud byla sleva uplatněna neoprávněně z důvodu nesprávných údajů poskytnutých zaměstnavateli. 

Novela nabývá účinnosti od 1. února 2023, zaměstnavatelé, kteří mají zájem tuto slevu v budoucnu uplatnit, by se již teď měli zajímat o podmínky a postupy pro její uplatnění, stanovené v novele 216/2022. Je možné, že zaměstnavatelé budou muset upravit své mzdové systémy, aby byla sleva zohledněna ve výstupech mzdové agendy. 

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová