Sleva na pojistném u vybraných skupin zaměstnanců

Návrhem novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, chce vláda ČR motivovat zaměstnavatele, aby více vytvářeli a nabízeli částečné úvazky, čímž by se měla zvýšit zaměstnanost osob, které z určitých důvodů nemohou vykonávat pracovní činnost v rámci plného úvazku. Návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna a nyní čeká na schválení v Senátu. Novela počítá se slevou na pojistném pro zaměstnavatele u vybraných skupin zaměstnanců ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné.

Kategorie zaměstnanců, kterých by se tato novela měla týkat:

  • zaměstnanec nad 55 let věku,
  • zaměstnanec, který je rodičem nebo osvojitelem dítěte mladšího 10 let věku,
  • zaměstnanec pečující o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I-IV,
  • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem 
  • zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
  • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti nebo
  • je mladší 21 let. 

Podmínky pro vznik nároku na slevu

S výjimkou zaměstnanců mladších 21 let bude pro ostatní skupiny zaměstnanců podmínkou pro uplatnění slevy sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance v rozsahu 8 až 30 hodin. Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin platí přitom pro všechna tato zaměstnání dohromady. Další podmínkou je stanovení hranice maximálního měsíčního vyměřovacího základu. V případě, kdy zaměstnanec překročí 1,5násobek průměrné mzdy za měsíc, zaniká zaměstnavateli automaticky nárok na nižší sazbu pojistného. 

Jak se bude sleva uplatňovat

Slevu na pojistném budou moci zaměstnavatelé uvést na tiskopisu, ve kterém uvádí přehled o výši vyměřovacího základu a výši pojistného. Slevu na pojistném odečte zaměstnavatel z částky pojistného odváděného za jednotlivý kalendářní měsíc a nebude možné ji uplatnit zpětně. 

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč