Skutečný majitel

Publikováno:
1. září 2021
Obor:

Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je:

  1. koncovým příjemcem nebo 
  2. osobou s koncovým vlivem.

Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává. U obchodních korporacích se pak majetkovým prospěchem rozumí podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace.

Pro účely výpočtu nepřímých podílů se rozlišují pojmy řetězení a větvení. Řetězení je vertikálním navázáním vztahu mezi propojenými osobami. Větvení pak představuje zprostředkování vlivu určité osoby skrze více na sobě nezávislých řetězů navázaných osob na horizontální úrovni.

V případě řetězení se podíly na prospěchu, které mají navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí, a v případě větvení se pak součiny na podílů na prospěchu z jednotlivých řetězeních sčítají.

retezeni.png
 
Obr. 1 Řetězené podíly (vertikálně propojené) se násobí, větvené podíly (horizontálně propojené) se sčítají. Podíl Jana Nováka na společnosti Omikron, a.s., pak prostřednictvím jiných společností je (25/100)*(10/100) + (30/100)*(15/100) + (10/100)*(20/100) + (20/100)*(30/100) + (50/100)*(20/100) + (20/100)*(5/100) = 26/100, tj. 26 %. Lze mít za to, že pan Novák je skutečný majitel společnosti Omikron, a.s.. (Důvodová zpráva k návrhu Zákona) 

Osobou s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích (§§ 74 a 75 ZOK). (Ovládající osobou je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.)

Vodítkem pro určení, zda je fyzická osoba osobou s koncovým vlivem v korporaci, je její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na hlasovacích právech se v případě řetězení podíly na hlasovacích právech, které mají navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí, přičemž, s výjimkou podílu na hlasovacích právech v korporaci, která je předmětem výpočtu, se jako

  1. 100% počítají podíly na hlasovacích právech zakládající domněnku ovládání podle zákona o obchodních korporací a
  2. 0% počítají podíly neuvedené v bodě 1.

V případě větvení se pak součiny na hlasovacích právech z jednotlivých řetězeních sčítají.

retezeni2.png
 
Obr. 2 Podíl na vlivu pana Nováka na Omikron, s.r.o. je součet (v důsledku větvení) podílu na vlivu ve třech řetězeních. 

1. řetězení (společnosti Alfa, Beta, Omikron): (100/100)*(100/100)*(20/100)=20/100, tj. 20 %. 

2. řetězení (společnosti Alfa, Gama, Omikron): (100/100)*(100/100)*(20/100)=20/100, tj. 20 %. 

3. řetězení (společnosti Alfa, Delta, Omikron): (100/100)*(100/100)*(20/100)=20/100, tj. 20 %.

Podíl na vlivu pana Nováka prostřednictvím jiných je 60 %. Lze mít za to, že je osobou s koncovým vlivem a je tedy skutečným majitelem. (Důvodová zpráva k návrhu Zákona)

Pokud nelze žádného skutečného majitele určit nebo pokud je osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele, platí, že je skutečným majitelem každá osoba ve vrcholném vedení korporace. Osobou ve vrcholném vedení se pak rozumí každá fyzická osoba, která zajišťuje vedení právnické osoby a je 

a)    členem statutárního orgánu nebo osobou v obdobném postavení nebo v tomto orgánu zastupuje právnickou osobu, nebo

b)    přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členovi.

Je-li osobou s koncovým vlivem právnická osoba, jejíž skutečný majitel je určen podle výše uvedeného, platí, že každá osoba v jejím vrcholném vedení je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů.

Upozorňujeme, že výše uvedená pravidla nejsou kompletní a představují pouze základní přehled problematiky určení skutečného majitele a nereflektují kompletní úpravu skutečného majitele dle Zákona.

Autor: Veronika Odrobinová, Aneta Koubková