Skonta a bonusy z pohledu DPH

Publikováno:
3. listopad 2011
Obor:

Novelou zákona o DPH od 1.4.2011  byla změněna možnost plátce opravit základ daně a daň při snížení základu daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění na povinnost tuto opravu provést.

Touto změnou se otevřela diskuse na téma, zda jsou „obratové“ bonusy a skonta za včasnou platbu považovány za snížení základu daně a je u něj nutná oprava základu daně podle zákona o DPH. Obratovými bonusy se rozumí zvýhodnění, která dodavatelé poskytují svým odběratelům za to, že za určité období nakoupili zboží či služby v hodnotě převyšující stanovenou částku. Skontem se rozumí zejména snížení celkové úplaty pro případ včasné úhrady.

K problematice „obratových“ bonusů a skont z hlediska DPH uveřejnilo Generální finanční ředitelství dne 29.4.2011 informaci na internetových stránkách České daňové správy.

Rozhodujícím kritériem je podle Generálního finančního ředitelství to, zda jsou bonusy a skonta poskytovány jednoznačně ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění nebo soubor uskutečněných zdanitelných plnění za uplynulá období. Pro tyto případy Generální finanční ředitelství konstatuje, že plátce je oproti předchozí úpravě zákona o DPH povinen provést opravu základu daně a výši daně.

Bonusy

Pokud je ze strany dodavatele poskytnut bonus, potom dochází  pro účely zákona o DPH k nové skutečnosti. Jedná se o samostatné zdanitelné plnění, které je uskutečněné provedením opravy nebo doručením opravného daňového dokladu odběrateli.

Oprava základu daně a výše daně je prováděna opravným daňovým dokladem s náležitostmi dle ustanovení § 45 zákona o DPH, a to pro případ, kdy dodavatel měl u původních plnění (k nimž se bonus vztahuje), povinnost vystavovat daňové doklady.

Skonta

Poskytnutí skonta za včasnou platbu je titulem pro opravu základu daně a výše daně.

I v případě poskytnutí skonta se vystavuje opravný daňový doklad.

Je nutné si uvědomit, že skonto bývá poskytováno z celé úplaty, tj. ceny včetně DPH.

Přeshraniční plnění

U přeshraničních plnění (pořízení zboží z JČS, dodání zboží do JČS, poskytnutí služby osobou registrovanou v jiném členském státě nebo zahraniční osobou a při dovozu zboží) se podle ustanovení § 42 odst. 7 zákona o DPH postupuje při opravě základu daně a daně obdobně jako u tuzemských zdanitelných plnění. Specifika při odlišném postupu podle legislativy k DPH u obchodního partnera však zákon o DPH nespecifikuje.

Nepřímé bonusy

Na jednání mezi zástupci Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců byla projednána problematika týkající se nepřímých bonusů. Nepřímým bonusem je bonus, který dodavatel poskytuje jiné osobě než svému přímému dodavateli. K problematice vyslovilo Generální finanční ředitelství  názor, že přijetí bonusu od jiné osoby než dodavatele vede k úpravě dříve uplatněného nároku na odpočet podle § 74 zákona o DPH. Pokud je bonus poskytnut zcela mimo distribuční řetězec, může jít o úplatu za službu či obecně plnění podléhající dani.

Změny od 2012

Chystaná novela zákona o DPH, která má vstoupit v účinnost od 1.1.2012, zavádí možnost podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona o DPH využít kromě jiného i kurz platný pro první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Dále novela zákona o DPH zpřesňuje náležitosti opravného daňového dokladu ve vztahu k opravě základu daně a výši daně. Návrh novely je v současné době po schválení Poslaneckou sněmovnou předložen k odsouhlasení  Senátu.

V případě dotazů k problematice jsme k dispozici.

Autor: Fučík & partneři