Silniční přeprava jako služba vázaná na vývoz

Publikováno:
10. prosinec 2018
Obor:

V polovině minulého roku byl zveřejněn Rozsudek Evropského Soudního dvora (C-288/16 L.Č.), ve kterém Evropský soud upřesnil podmínky osvobození u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. Na výsledky Rozsudku reagovalo Generální finanční ředitelství vydáním Informace k uplatňování zákona o DPH v souvislosti s řečenými službami, o čemž jsme Vás informovali v tomto článku.

Evropský Soudní dvůr se zabýval otázkou osvobození služeb vázaných na vývoz zboží i v nedávné době. Dne 8. listopadu 2018 byl zveřejněn Rozsudek C-495/17 Cartrans Spedition SRL, ve kterém soud ujasnil, kterými důkazními prostředky lze osvobození uplatnit.

Předmětem sporu bylo odepření osvobození rumunské společnosti jednající jako zprostředkovatel přepravních služeb, tj. jménem a na účet jiné osoby, a to na základě skutečnosti, že společnost nepředložila daňovým orgánům celní prohlášení o vývozu, ale pouze karnet TIR (tj. mezinárodní celní doklad) a přepravní doklady CMR. Předložení těchto důkazních prostředků správce daně nepovažoval za dostačující, osvobození nepřiznal a doměřil daň.

V této souvislosti je potřeba zmínit, že Směrnice o DPH neobsahuje žádné ustanovení ukládající podmínku ohledně prokázání, že zboží bylo skutečně vyvezeno, ani žádné jiné ustanovení ukládající podmínku, že daňový poplatník musí předložit konkrétní důkazy, aby osvobození mohlo být uplatněno. Evropský soudní dvůr však došel k závěru, že pro uplatnění osvobození je nezbytné, aby zboží bylo skutečně vyvezeno, což musí být daňovým orgánům prokázáno. Tuto skutečnost však nelze podmínit předložením celního prohlášení o vývozu, jelikož nepředložení neznamená, že k vývozu nedošlo. Daňové orgány by tak měly akceptovat dokumenty, které jim byly dány k dispozici, přičemž je na jejich zhodnocení, zdali z nich lze s vysokým stupněm pravděpodobnosti dovodit uskutečnění dané operace, a tím i splnění podmínek pro uplatnění osvobození od daně.

Dle našeho názoru má dané rozhodnutí zásadní dopady na interpretaci osvobození dle českého zákona o DPH, jelikož ten explicitně důkazní prostředky v této oblasti neřeší.

Autor: Fučík & partneři