Schválení nových úprav IFRS

Publikováno:
18. říjen 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Evropská komise schválila použití nových úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Konkrétně se jedná o standardy IAS 16 (Pozemky, budovy a zařízení), IAS 37 (Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky), IFRS 3 (Podnikové kombinace) a změnu IFRS 16 (Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021).

Kromě výše zmíněných standardů bylo schváleno Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020. Tento dokument má za cíl zjednodušit a vyjasnit nejasné pasáže mezinárodních standardů. Změny se týkají standardů IAS 41 (Zemědělství), IFRS 1 (První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví) a IFRS 9 (Finanční nástroje).

 

Zdroj: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6822-2021-INIT/cs/pdf
          https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8677-2021-ADD-1/cs/pdf

Autor: Grant Thornton Czech Republic