Rozsudek NSS: Peníze v advokátní úschově a okamžik odvodu DPH

Publikováno:
4. říjen 2021
Autor:
  • Michal Kočan
Obor:

Dne 20. srpna 2021 vydal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudek č.j. 2 Afs 274/2020 - 20, ve kterém se zabýval otázkou, zda při prodeji nemovité věci dochází ke vzniku povinnosti prodávajícího přiznat DPH z přijaté úplaty již ke dni, kdy kupující složí kupní cenu do úschovy na účet svěřeneckého správce (třetí osoby).

NSS se v rozsudku neztotožňuje s názorem správce daně, že složením částky odpovídající kupní ceně nemovitosti na účet třetí osoby přijal prodejce úplatu za zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 1 věty první zákona o DPH. Jak NSS dále uvádí: „hovoří-li § 21 odst. 1 věty první ZDPH o „přijetí“ úplaty, rozumí se tím přijetí úplaty plátcem daně, tj. poskytovatelem zdanitelného plnění (stěžovatelem), a nikoli třetí osobou (schovatelem či svěřeneckým správcem), která není poskytovatelem zdanitelného plnění“. Dle NSS tedy k přijetí úplaty za zdanitelné plnění dojde až v okamžiku, kdy předmět úschovy bude jakožto kupní cena schovatelem skutečně vyplacen prodávajícímu. Prodejci tudíž nevzniká povinnost přiznat DPH ke dni přijetí složené částky do úschovy třetí osobě.

I když se závěry uvedeného rozsudku NSS zdají být jednoznačné, ne úplně se ztotožňují se závěry Koordinačního výroku KDPČR 179/23.05.07 - Nepeněžní formy úhrady za plnění pro účely DPH (str. 49) ze dne 5. dubna 2007. Jak je uvedeno v bodě 6.3. tohoto příspěvku: „Pokud se strany dohodnou, že pohledávka bude splněna uložením peněž v notářské nebo advokátní úschově, pak uložení peněžních prostředků v úschově do splnění určité podmínky lze považovat za zaplacení pro účely § 21 ZDPH, neboť i když v okamžiku platby do úschovy nejsou prostředky na účtu prodávajícího, tyto prostředky již byly odepsány z účtu kupujícího a jsou pouze dočasně uschovány u notáře nebo advokáta ve prospěch (na účet) prodávajícího“. Z příspěvku tedy vyplývá, že složení peněz do advokátní či notářské úschovy již představuje za určitých podmínek úplatu pro prodejce.

Není jasné, zda výše uvedené závěry Koordinačního výboru ve světle nového rozsudku NSS nadále platí, respektive se domníváme, že v současné situaci by měly platit jak závěry příspěvku Koordinačního výboru, tak i výklad daný NSS a, jelikož tyto jsou vzájemně v rozporu, je do určité míry na plátci rozhodnout se, jak bude postupovat.. Proto v případě, že v rámci svých činností využíváte služby advokátní nebo notářské úschovy (třetí osoby), doporučujeme zohlednit závěry nového rozsudku NSS i staršího příspěvku Koordinačního výboru a zamyslet se nad smluvními podmínkami úschovy.

Autor: Michal Kočan