Revize milníků a cílů Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy (NPO) byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026. 

Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů podpory:

  • Digitální transformace
  • Vzdělávání a trh práce
  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  • Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na COVID
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Zdraví a odolnost obyvatelstva

Dne 31. 3. 2022 došlo k inventuře cílů a připravenosti NPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) hodnotilo všech 244 cílů. Výsledky byly následně rozděleny do 3 skupin:

1.    skupina – představuje 63 % milníků a cílů z NPO, kde MPO očekává naplnění podle plánu a kde nejsou požadovány změny a úpravy.

2.    skupina – 21 % milníků a cílů, vyžaduje dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu, ať už na splnění předem stanovených cílů či na pokrytí dalších nákladů (např. DPH, inflace).

3.    skupina – 16 % milníků a cílů, definovala požadavky na změny plánu, a tedy i CID (čas, podmínky, úpravy textů a další finanční prostředky, event. kombinace všeho).

„Minulá vláda loni těsně před volbami načrtla Národní plán obnovy tak, aby na papíře vypadal co nejlépe pro její voliče. Ve skutečnosti ho ale postavila na hliněné nohy a kvůli tomu nyní velmi vážně hrozí, že se zhroutí a nebude z něj mít nikdo nic,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že implementace NPO se nesmí zastavit, i když je jeho realizace problematická.

Pro 1. žádost o výplatu ve výši 1 066 888 563 EUR, plánovanou na léto 2022 jsou nejvíce ohroženy tyto komponenty:

  • Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy, Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici, jedná se o  Analýzu mapující potřeby v oblasti využívání dat a správy dat v soudnictví a na Ministerstvu spravedlnosti, jež má sloužit jako základ pro přípravu budoucích projektů zaměřených na digitalizaci tohoto sektoru. Součástí je  i zavedení datového skladu pro Ministerstvo spravedlnosti.
  • Komponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu Investice č. 1: Protipovodňová ochrana, konkrétně schválení 40 projektů týkajících se protipovodňové ochrany v gesci ministerstva zemědělství.  U doporučených projektů bude před zahájením stavebních prací zajištěn a prokázán plný soulad s požadavky rámcové směrnice o vodě.  

Neméně závažným problémem je skutečnost, že ne všechna ministerstva mají určenou zodpovědnou osobu za plnění NPO za daný úřad. Požadavek, který na konci března schválil nový kabinet, vzešel od ministerstva průmyslu a obchodu pověřeného řízením a koordinací plánu obnovy. Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury sdělila, že MPO informaci o zodpovědné osobě očekává do 30. dubna.

Vyhlašování výzev z NPO nabírá na výrazném zpoždění, to v situaci nejistoty a vysoké inflace ve spojení s kratší dobou na realizaci projektových záměrů může ještě více zkomplikovat plnění stanovených cílů. Nejistota a špatná informovanost vytváří v podnikatelské sféře neochotu k realizaci již připravených projektových záměrů. Pokud se v blízké době nezmění harmonogram vyhlašování výzev a jeho dodržování bude čerpání velké části NPO ohroženo.

Společnost Grant Thornton Advisory uplatňuje v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí. 

Dotační analýza

Na začátku vždy stojí důkladný dotační screening, který vůči sobě porovná portfolio možných projektů klienta s aktuálními i očekávanými možnostmi financování. Analýza se zaměřuje na české i evropské dotační programy, stejně tak i na jiné druhy financování (např. úvěry). Analýza je řešena agilním přístupem, kdy jsou v mezičase pořádány workshopy s klientem, kde jsou diskutovány možnosti i případné alternativy, jak k projektům přistoupit.

Konzultace a monitoring

Dotační analýza stanoví potenciální projekty, priority a akční kroky. Následné konzultace a monitoring dle stanovených akčních kroků budou řešeny operativně formou měsíčních výkazů dle potřeb a harmonogramu projektů a dotačních výzev.

Podání žádosti

V okamžiku rozhodnutí pro podání žádostí daného projektu zajistíme kompletní přípravu žádosti včetně příloh, komunikaci s poskytovatelem a definujeme potřebnou součinnost ze strany klienta (např. příprava projektové dokumentace, povolení, energetických posudků apod.)

Administrace dotace

V případě úspěšné žádosti nabízíme také služby dotační administrace v průběhu projektu. Příprav žádostí o změnu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, komunikaci s poskytovatelem a po ukončení projektu i zpráv o udržitelnosti.

Všechny podpořené projekty je nutné také řešit z pohledu veřejných zakázek. V případě potřeby je možno zajistit i podporu v této oblasti.
V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici. Kontaktujte prosím Jiřího Dvořáka, Senior Managera | Advisory, Infrastructure, jiri.dvorak@cz.gt.com.

Autor: Jiří Dvořák, Libor Kaňák

Autor: Jiří Dvořák, Libor Kaňák