Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Publikováno:
3. prosinec 2018
Obor:

Jenom do 1. ledna 2019 mohou obchodní korporace, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku, provést zápis údaje o svém skutečném majiteli do rejstříku skutečných majitelů, a to bez hrozby případné sankce. Jedná-li se zároveň o obchodní korporace vzniklé před 1. lednem 2018, provedení zápisu o jejím skutečném majiteli bude osvobozeno od soudního poplatku ve výši 1 000 Kč.

Ostatní subjekty, které se do Obchodního rejstříku nezapisují (např. ústavy, spolky, svěřenské fondy), musí provést zápis svého skutečného majitele do 1. ledna 2021. I na tyto subjekty (vznikly-li před 1. lednem 2018) se vztahuje stejné osvobození od soudního poplatku. I když tak mají pro zápis stanovenou o dva roky delší lhůtu, osvobození se vztahuje pouze na zápisy provedené do 1. ledna 2019, což by mělo tyto subjekty motivovat provést zápis co nejdříve.

Nezbytnost provést zápis o skutečném majiteli má kořeny v tzv. AML Směrnici Evropské unie (celým názvem Směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu), která za účelem odkrytí vlastnických řetězců a zabránění skrývání totožnosti majitelů za korporátní struktury, zavedla povinnost vytvořit tento rejstřík skutečných majitelů.

Z tuzemského zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vyplývá vybraným subjektům (např. advokáti, daňový poradci, auditoři, finanční a úvěrové instituce) povinnost identifikovat skutečného majitele jejich obchodního partnera. Nově vzniklý rejstřík skutečných majitelů jim tak splnění této povinnosti výrazně ulehčuje, protože tyto subjekty jsou, jako jedny z mála, ze zákona oprávněny k nahlížení do tohoto rejstříku. Kromě nich má však do rejstříku přístup i správce daně, který z něho může čerpat informace pro správu daní.

Úprava týkající se nového typu rejstříku, byla v České republice implementována do zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (vymezení skutečného majitele) a zákona o veřejných rejstřících (úprava rejstříku, způsoby zápisu, nahlížení do rejstříku atd.).

Skutečným majitelem se vždy rozumí fyzická osoba, a proto v případech, kdy dochází k řetězení vlastnické struktury pomocí právnických osob, se stále musí identifikovat fyzická osoba, případně osoby, které stojí na konci takového řetězce. Tyto osoby musí mít fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo svěřenském fondu (materiální podmínka). Většinou se bude „možnost rozhodujícího vlivu“ odvíjet právě od výše podílu, kterým bude fyzická osoba disponovat. Zákon stanovuje vyvratitelnou domněnku, že skutečným majitelem je fyzická osoba disponující alespoň 25 % podílem na základním kapitálu nebo na zisku, nicméně pokud tato osoba nebude zároveň disponovat „možnosti rozhodujícího vlivu“, nebude se o skutečného majitele jednat. Pro případy, kdy nebude možné stanovit skutečného majitele na základě materiální podmínky ani vyvratitelné domněnky, nastupuje právní fikce a za skutečného majitele se bude považovat například člen statutárního orgánu.

Výše uvedená materiální podmínka musí být splněna rovněž u subjektů bez právní subjektivity jako jsou například nadace a svěřenské fondy. Vyvratitelná domněnka pouze doplňuje, že za skutečného majitele lze považovat zakladatele, svěřenského správce, obmyšleného, případně osoby oprávněné k dohledu atd.

Rejstřík o skutečných majitelích je veden elektronicky, nicméně návrh na zápis lze u rejstříkového soudu podat jak elektronicky (s elektronicky uznávaným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky právnické osoby či svěřenského fondu), tak i v listinné formě s úředně ověřeným podpisem osoby jednající za právnickou osobu nebo svěřenský fond. K návrhu na zápis se vyžaduje doložení důkazních prostředků, které prokážou titul, na základě kterého je zapisovaná fyzická osoba považovaná za skutečného majitele. Zápis skutečného majitele může provést i notář na základě žádosti právnické osoby, resp. svěřenského fondu.

Pokud jste doposud neprovedly zápis skutečného majitele vaší společnosti do rejstříku, nebo patříte mezi subjekt, na které se vztahuje lhůta až 1. ledna 2021, neváhejte se na nás obrátit a rádi vám při tomto úkonu poskytneme naši asistenci. Pro novinky v této oblasti sledujte náš web.

Michal Scholtz

Autor: Michal Scholtz