Regiony zasažené tornádem získají daňové úlevy

Publikováno:
8. červenec 2021
Autor:
  • Lukáš Pflug
  • Václav Štefan
Obor:

V souvislosti s mimořádnou událostí – tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku zveřejnilo Ministerstvo financí dne 29. 6. 2021 Finanční zpravodaj č. 26/2021, kterým umožňuje odklad některých daňových povinností. Odklad daňových povinností se vztahuje na daňové subjekty, které mají sídlo či pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost vyhlášen stav nebezpečí (informace o pobytu a sídlech subjektů má správce daně k dispozici, a proto se na ně prominutí vztahuje automaticky) nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů (tuto skutečnost je nutné správci daně oznámit).

Konkrétně se jedná o následující daňové úlevy:

  • Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a pozdní úhradu daně (pokud ke splnění povinností dojde nejpozději dne 31. 8. 2021).

  • Prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021, dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je daňový subjekt povinen podat do 31. 7. 2021 a za pozdní úhradu daně (pokud ke splnění povinností dojde nejpozději dne 25. 8. 2021).

  • Prominutí pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, pokud běh lhůty ke splnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením alespoň částečně spadá do období od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021 (a za podmínky, že ke splnění povinnosti dojde nejpozději dne 25. 8. 2021). To se vztahuje i na plátce DPH z jiných částí České republiky, pro které ke dni 24. 6. 2021 kontrolní hlášení zpracovává osoba se sídlem nebo místem pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín a v důsledku mimořádné události jim bylo znemožněno plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením(tato skutečnost musí být oznámena správci daně).

  • Prominutí zálohy na daň silniční splatné dne 15. 7. 2021.          

  • Prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů (za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 31. 8. 2021).

  • Prominutí daně z příjmů vzniklé z důvodu příjmů v podobě dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí postiženého tornádem.

Daňové subjekty, které byly živlem postiženy, ale jsou mimo katastry nejdotčenějších obcí a nedopadá tak na ně prominutí ministryně financí, mohou o prominutí žádat individuálně.

Odklad platby sociální pojištění pro zaměstnavatele a OSVČ zasažené tornádem 

Další pomocí pro subjekty zasažené tornádem je odklad platby sociálního pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení promine zaměstnavatelům a OSVČ z obcí zasažených tornádem penále z pozdní úhrady povinného sociálního pojištění, a to za červen až listopad 2021. Prominutí penále se automaticky vztahuje na zaměstnavatele a OSVČ, kteří k 24. 6. 2021 měli místo trvalého pobytu nebo místo výkonu činnosti na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hodonín a obcí Blatno a Stebno na Lounsku. Zaměstnavatelé a OSVČ, kteří v uvedených oblastech k 24. 6. 2021 vykonávali převážnou část své činnosti, budou muset tuto skutečnost doložit místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením. Podmínkou prominutí penále za opožděné platby je zaplacení pojistného, a to nejpozději do 31. 12. 2021.

Autor: Lukáš Pflug, Václav Štefan