Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH – 2. část

Publikováno:
13. prosinec 2011
Obor:

Výklady DPH přímo aplikovatelné i v členských státech obsahují kromě judikatury i nařízení Rady (EU). Ve Finančním managementu č. 14 ze dne 2. září 2011 jsme Vás upozorňovali na nové Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011 ze dne 15. března 2011 (dále jen „Nařízení“), kterým se stanoví prováděcí opatření ke Směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o DPH“). Nařízení vstoupilo v účinnost ve všech členských státech EU ke dni 1. července 2011 a nahradilo dřívější Nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke Směrnici 77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty. Toto nařízení je aplikovatelné přímo, nemusí se do české legislativy implementovat. V návaznosti na předchozí článek bychom Vás chtěli informovat i o zbývajících oblastech, ke kterým toto nové Nařízení obsahuje výkladová pravidla.

Posouzení ne/usazení osoby povinné k dani [článek 53 - 54 Nařízení]

Nové Nařízení má podrobnější výkladová pravidla týkající se problematiky posouzení usazení/neusazení osoby povinné k dani ve státě, ve kterém se nachází místo plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služeb), v případě, kdy tato osoba povinná k dani má zároveň v tomto státě stálou provozovnu. Tyto pravidla jsou důležitá zejména v případě poskytování služeb v základním pravidle určení místa plnění dle § 9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH), kdy umožňují snadněji vyhodnotit přenos daňové povinnost na příjemce služby (aplikaci tzv. „reverse charge“ režimu).

Místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a vzdělání, zábavy a podobných služeb [článek 32 - 33 Nařízení]

Nové Nařízení také obsahuje bližší výklad ke stanovení místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a vzdělání, zábavy a podobných služeb. Ve Směrnici o DPH již od 1. 1. 2011 (v zákoně o DPH až od 1. 4. 2011) vstoupily v účinnost ustanovení týkající se stanovení místa plnění, a to tak, že v případě těchto služeb poskytnutých osobě povinné k dani se dle místa konání akce zdaňují jen služby spočívající v oprávnění ke vstupu na akci a služby s tímto související. Naopak samotné kulturní či vzdělávací služby pro osoby povinné k dani se zdaňují dle základního pravidla (§ 9 odst. 1 zákona o DPH). Nařízení například podrobněji rozvádí, co se rozumí termínem oprávnění vstupu na akci.

Místo plnění u nájmu dopravního prostředku [článek 38 - 40 Nařízení]

Dále nové Nařízení obsahuje prováděcí úpravu k určení místa plnění u nájmu dopravního prostředku. Nařízení obsahuje definici dopravního prostředku, příkladmo také uvádí, co je zejména za dopravní prostředek pro tyto účely považováno. Dále Nařízení rozvádí způsob počítání doby držení či užívání dopravního prostředku u krátkodobého nájmu.

Elektronicky poskytovaná služba [článek 7 Nařízení]

Nové nařízení podrobněji vykládá i obsah pojmu elektronicky poskytovaná služba. Nařízení obsahuje zejména definici elektronicky poskytované služby, která je stejná jako v již zrušeném Nařízení. Dále ale nově vyjmenovává služby, které se považují za elektronicky poskytované služby a služby, které za tyto služby považovány být nemohou.

Restaurační a cateringové služby [článek 6 Nařízení]

V případě poskytnutí restauračních a cateringových služeb se místo plnění stanoví podle místa, kde je tato služba poskytnuta. Z tohoto důvodu je nutné rozlišit, ve kterých případech se postupuje podle tohoto speciálního pravidla. Nařízení definuje restaurační nebo cateringové služby jako dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího určených pro lidskou spotřebu spolu s dostatečnými podpůrnými službami umožňujícími jejich okamžitou spotřebu. Jedná se o takové dodání jídel nebo nápojů, či obojího, kde tyto potraviny jsou pouze jednou složkou celku, v němž služby převažují. Pokud dodání jídel nebo nápojů, či obojího, neobsahuje podpůrné služby (za podpůrnou službu se nebere přeprava), pak se o restaurační či cateringové služby nejedná, a použijí se jiná ustanovení stanovení místa plnění. Definice a výklad těchto služeb však již více méně vyplýval z dosavadní judikatury SDEU.

Dále Vám již bodově uvádíme další oblasti, ke kterým nové Nařízení poskytuje podrobnější prováděcí úpravu. Jde zejména o:

  • výklad k daňovému režimu nového dopravního prostředku u osoby nepovinné k dani ve specifických případech (např. vrácení nového dopravního prostředku do členského státu, z něhož byl původně dodán) [článek 2 Nařízení.
  • výklad k určení místa plnění u dodání zboží na palubě lodí, letadel nebo ve vlacích [článek 15 Nařízení]
  • výklad k určení místa plnění u služeb zprostředkovatelů (jednajících jménem a na účet) spočívajících ve zprostředkování ubytování v hotelnictví nebo odvětví s podobnou funkcí [článek 31 Nařízení],
  • výklad k určení místa plnění u poskytnutí restauračních a cateringových služeb na palubě lodí, letadel nebo ve vlacích [článek 35 - 37 Nařízení],

Text nařízení lze nalézt na následujícím linku:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:CS:PDF

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici a rádi Vám podáme podrobnější informace.

Autor: Fučík & partneři