Protokoly ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění

Publikováno:
2. říjen 2011
Obor:

V následujícím článku bychom chtěli navázat na článek z předchozího čísla FM, který byl věnován novinkám v oblasti smluv o zamezení dvojího zdanění. Jak jsme slíbili, chtěli bychom tyto informace doplnit i o novinky v oblasti protokolů sjednávaným ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění. O sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění jsme vás detailně informovali v předchozím čísle FM, proto ho tentokrát již nebudeme zmiňovat.

Na úvod bychom chtěli připomenout význam uzavíraných protokolů. Tyto tzv. dodatkové protokoly bývají často součástí smluv o zamezení dvojího zdanění. Buď vysvětlují a doplňují vybrané články smluv, nebo v některých případech upravují/novelizují smluvní ujednání.

Protokol mezi Českou republikou a Republikou Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Protokol byl v Praze mezi zúčastněnými vládami podepsán již 8. září 2009. S Protokolem následně musel vyslovit souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej po schválení ratifikoval. Protokol vstoupil v platnost dne 28. února 2011 a byl zveřejněn ve Sdělení č. 26/2011 Sb.m.s. Jeho ustanovení se budou provádět od 1. ledna 2012. Tento Protokol nahrazuje původní Protokol ze dne 11. listopadu 2004.

Nový Protokol zpřesňuje pravidla pro vzájemnou výměnu informací dle článku 26 Smlouvy a pravidla pro zamezení diskriminace dle článku 24 Smlouvy, tím, že se tato pravidla mají vztahovat na daně všeho druhu a pojmenování.

Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dne 11. srpna 2010 byl v Minsku podepsán Protokol ke Smlouvě. Po standardním legislativním procesu, který trval necelý rok, vstoupil dne 31. května 2011 tento Protokol v platnost. Jeho ustanovení se začnou provádět v praxi od 1. ledna 2012. Protokol bude dle informace Ministerstva financí publikován v nejbližší době.

Ke sjednání Protokolu došlo proto, že se ve vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi v současné době uplatňuje Smlouva, která vstoupila v platnost 15. ledna 1998 (vyhlášená pod č. 31/1998 Sb.), která již plně nevyhovovala vzájemným potřebám. V rámci Protokolu došlo zejména k upřesnění termínů při určování rezidentství a upřesnění vzniku stálé provozovny u služeb, které jsou na území druhého státu vykonávány déle než 6 měsíců ve 12 měsíčním období. Dále došlo k úpravě definic u dividend, úroků a licenčních poplatků a změně některých sazeb - snížení sazby při zdanění dividend z 10% na 5% (při minimálním podílu na společnosti ve výši 25%) a sjednocení sazby pro všechny licenční poplatky na 5%. Protokol má nově zajistit i nediskriminaci stálých provozoven a rozšířenou vzájemnou výměnu informací ve vztahu k daním všeho druhu a pojmenování.

Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dne 15. března 2010 byl v Bruselu ministry financí obou zemí podepsán Protokol ke Smlouvě, která je v platnosti od 24. července 2000 (vyhlášená pod č. 95/2000 Sb.m.s.). Jeden Protokol byl sjednán již při podpisu této Smlouvy. V roce 2009 belgická strana navrhla, aby byl sjednán Protokol nový, který by odrážel nové trendy ve vzájemné výměně informací – viz článek 26 Smlouvy. Ratifikováním tohoto Protokolu dojde mimo jiné k prolomení bankovního tajemství, kdy belgická strana získá oprávnění zjišťovat od bank a dalších finančních institucí informace nezbytné pro výměnu daňových informací pro svoji daňovou správu.  Ustanovení protokolu se začnou provádět v daňovém období začínajícím 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Protokol vstoupí v platnost, nebo později. V tuto chvíli je Protokol v obou státech podroben standardnímu legislativnímu procesu.

Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí koncem srpna předložilo vládě ke schválení Protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Uzbekistánem. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a  Uzbekistánem se v současné době uplatňuje Smlouva, která vstoupila v platnost dne 15. ledna 2001 (vyhlášená pod č. 28/2001 Sb.m.s.). Vzhledem k tomu, že na základě průzkumu provedeného v České republice mezi územními finančními orgány vyplynula potřeba tuto smlouvu rozšířit, bylo Českou republikou uzbecké straně oficiálně navrženo sjednání doplňujícího Protokolu k uvedené bilaterální smlouvě.

Na expertní úrovni se podařilo tento Protokol dojednat během jediného kola jednání v březnu 2011.

V případě vašeho zájmu o tuto problematiku nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Fučík & partneři