Protikrizový balíček účinný od 1. 7. 2020

Publikováno:
5. srpen 2020
Obor:

Dne 30. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 115 vyhlášen zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“). Novela nabyla účinnosti 1. července 2020.

Novela mění:

 • Zákon o dani z nemovitých věcí (možnost osvobození od daně vyhláškou obce)
 • Zákon o daních z příjmů (daňová ztráta zpětně)
 • Zákon o silniční dani (snížené nové sazby pro automobily vyjma osobních aut)
 • Zákon o spotřebních daních (lhůta pro vrácení přeplatku)
 • Zákon o dani z přidané hodnoty (přeřazení služeb do druhé snížené sazby DPH)
 • Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní (možnost mimořádného prodloužení lhůty plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací s jiným členským státem)
 • Zákon o kompenzačním bonusu (jednorázový příspěvek obcím)

1. Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Novela zavádí možnost obcí osvobodit (zcela či částečně) od daně z nemovitých věcí vybrané nemovité věci, a to v případě tzv. mimořádné události (kterou dle důvodové zprávy jsou zejména povodeň, vichřice, extrémní sucho, pandemie, opatření vyvolané krizovými opatřeními podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo průmyslová havárie).

Obec toto osvobození stanoví obecně závaznou vyhláškou, a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací období. Obecně závazná vyhláška musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné události došlo.

Obec může zcela či částečně od daně z nemovitých věcí osvobodit:

 1. všechny nemovité věci na celém území obce,
 2. všechny nemovité věci v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí, nebo
 3. jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí.

Poplatník, jehož nemovité věci obec osvobodí, musí nárok na osvobození uplatnit v daňovém nebo v dodatečném daňovém přiznání, a to podle toho, zda obec obecně závaznou vyhláškou osvobodí nemovité věci na dosud neuplynulá zdaňovací období (do budoucna), nebo za již uplynulá zdaňovací období.

2. Změna zákona o dani silniční

Novelou dochází ke snížení ročních sazeb daně o 25 % u nákladních vozidel, návěsů a ostatních vozidel (sazby daně pro osobní automobily nejsou touto novelou dotčeny).

Nové roční sazby se použijí pro daňovou povinnost za zdaňovací období započaté 1. lednem 2020.

Část zaplacených záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2020, splatná přede dnem nabytí účinnosti Novely (tj. před 1.7.2020), odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou zálohou a výši zálohy vypočtené s použitím sazeb daně silniční podle nových pravidel, se použije postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode dne nabytí účinnosti Novely a daně silniční za zdaňovací období roku 2020.

3. Změna zákona o daních z příjmů

Novela zavádí možnost:

a) uplatnění již stanovené daňové ztráty zpětně za předcházející období:

 • možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to na 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za které se daňová ztráta stanoví,
 • výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 000 000 Kč (za jedno období, za které je stanovena daňová ztráta),
 • povinnost poplatníka uvést v daňovém přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání při uplatnění daňové ztráty jako položku odčitatelnou od základu daně, jakou daňovou ztrátu (tj. stanovenou za jaké konkrétní období) uplatňuje a v jaké výši;

b) uplatnění očekávané daňové ztráty zpětně za první bezprostředně předcházející období:

 • možnost uplatnění očekávané daňové ztráty za první zdaňovací období poplatníka, které skončilo ode dne 30. června 2020, jako položky odčitatelné od základu daně v bezprostředně předcházejícím období,
 • výše takto uplatnitelné očekávané daňové ztráty je omezena částkou 30 000 000 Kč,
 • pokud nebude tato očekávaná daňová ztráta následně pravomocně stanovena minimálně v očekávané výši, vznikne poplatníkovi povinnost podat dodatečné daňové přiznání a uhradit doplatek daně včetně úroku z prodlení.

Novela rovněž definuje podmínky pro uplatnění daňové ztráty zpětně:

a) u poplatníků využívajících slevu na dani z titulu investičních pobídek,

b) u poplatníků, u kterých došlo k tzv. podstatné změně,

c) u poplatníků, u kterých došlo k přeměně.

Novela omezuje možnost uplatnit jako daňový výdaj daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, která nemohla být započtena na daňovou povinnost v tuzemsku po zpětném uplatnění daňové ztráty stanovené za následující zdaňovací období, v případě, kdy se tato zahraniční daň týká období, ve kterém je jako položka odčitatelná od základu daně zpětně uplatněna daňová ztráta vzniklá za následné období. Na výši zpětně uplatňované daňové ztráty tento postup nemá vliv (výše daňové ztráty se nemění).

Pokud je zpětně uplatněna daňová ztráta, prodlužuje se lhůta pro stanovení daně za toto období, ve kterém byla uplatněna daná ztráta.

Poplatník však má možnost vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla stanovena, přičemž oznámení o vzdání se práva musí být učiněno ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které byla daňová ztráta stanovena, a poté, co bylo učiněno, je již nelze vzít zpět.

Tímto vzdáním se práva tak nedochází k prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období následující po období, za které byla daňová ztráta stanovena (v tomto případě dochází k prodloužení lhůty pro stanovení daně pouze pro období předcházející, a to jen pokud v nich daňová ztráta byla skutečně uplatněna).

Novelu lze poprvé aplikovat již na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za (zdaňovací) období, které skončilo ode dne 30. 6. 2020.

Novela zatím samozřejmě postrádá správní praxi, která bude utvářena postupně. Zároveň by měla být v této souvislosti doplněna stávající metodika Finanční správy České republiky.

4. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Novelou dochází ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nově jsou do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařazeny:

 • ubytovací služby – kód CZ-CPA 55,
 • poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků – kód CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93,
 • poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží – kód CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11,
 • služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní – kód CZ-CPA 96.04,
 • osobní doprava lyžařskými vleky – kód CZ-CPA 49.

5. Změna zákona o spotřebních daních

Novela zavádí zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku na dani. Vznikne-li v důsledku vyměření nebo doměření nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně osobě, které tento nárok vznikl, bez žádosti do

 • 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, nebo
 • 40 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření neoznamuje.

Novela se vztahuje na vratitelné přeplatky, u kterých lhůta pro jejich vrácení započala od 1. 7. 2020.

6. Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní

Novela zavádí možnost vlády v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie stanovit nařízením prodloužení lhůty pro plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací s jiným členským státem.

7. Změna zákona o kompenzačním bonusu

Novela zavádí za účelem zmírnění negativních dopadů zákona o kompenzačním bonusu do rozpočtů obcí včetně hlavního města Prahy jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu pro obce ve výši 1 200 Kč na obyvatele podle stavu k 1. 1. 2020.

 

Autor: Fučík & partneři