Prominutí příslušenství daně u daně silniční a daně z nemovitých věcí

Publikováno:
12. leden 2021
Obor:

Dne 7. ledna 2021 vydalo Ministerstvo financí ČR nové rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 (dále jen „Rozhodnutí“). Ministryně financí rozhodla, že se poplatníkům promíjí pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021. Zároveň dojde k prominutí úroku z prodlení vzniklého na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. dubna 2021. Kromě příslušenství daně k dani silniční ministryně financí v Rozhodnutí promíjí také pokutu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021.

Z Rozhodnutí plyne, že dochází k rozšíření okruhu daňových subjektů, kterým bude prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. dubna 2021 (původně pouze pro vybrané subjekty). Všechny daňové subjekty, které budou chtít uhradit daň silniční do 1. dubna 2021, nemusí oznamovat skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády o přijetí krizového opatření. Vybrané daňové subjekty budou moci po splnění všech podmínek uhradit tuto daň, s možností prominutí úroku z prodlení, nejpozději do dne 16. srpna 2021.

Autor: Martin Valentovič