Prominutí plateb odvodů na sociální pojištění

Vládní návrh zákona, kterým dochází k rozšíření programu Antivirus o nový režim C umožňující prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020, byl včera v Senátu doplněn o pozměňovací návrhy a s těmito vrácen Poslanecké sněmovně k projednání.

Návrh uvádí, že prominutí se týká pouze části pojistného, které platí zaměstnavatelé za své zaměstnance. Nárok na prominutí budou mít zaměstnavatelé, kteří:

  • zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru (Senát navrhl zvýšení na 150)
  • v daném kalendářním měsíci stále zaměstnávali alespoň 90 % zaměstnanců jako k 31. březnu 2020 (co do počtu zaměstnanců a součtu jejich vyměřovacích základů) – Senát navrhl snížení na 80%
  • řádně odvedli pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci
  • nečerpají příspěvek na náhradu mezd v rámci ostatních režimů programu Antivirus
  • jsou k 1. 6. 2020 rezidenty České republiky nebo jiného členského státu EU, pokud dosáhli většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období ze zdrojů na území České republiky.

Prominuto může být pouze pojistné z vyměřovacího základu do maximální výše 1,5 násobku průměrné mzdy, přičemž zaměstnanci nesměla být dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce. Pozměňovací návrh Senátu doplňuje podmínku, že zaměstnanec nečerpal dávku nemocenského pojištění či rodičovský příspěvek.       

Návrh zákona bude znovu projednán Poslaneckou sněmovnou v následujících dnech. O novém vývoji vás budeme informovat.

Autor: Fučík & partneři