Prominutí daně z příjmů v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

Publikováno:
4. květen 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Dne 27. 4. 2021 bylo ve Finančním zpravodaji č. 20/2021 vydáno Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, které se týká daně z příjmů právnických osob a fyzických osob odpovídající daňové povinnosti vzniklé porušením podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Prominuta bude daň z příjmů za zdaňovací období započatá od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2021 v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob a za zdaňovací období let 2020 a 2021 v případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

Prominutí se použije pouze v případě, že za dané období poplatník vykáže kladnou daň. Prominutí je podmíněno dodatečným splněním podmínky rozsahu použití tak, aby tato zákonná podmínka byla splněna v celkovém počtu tří zdaňovacích obdobích, a oznámením poplatníka, že má na toto prominutí nárok. Oznámení je poplatník povinen podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které má být daň prominuta. V případě, že již za takové zdaňovací období lhůta uplynula nebo uplyne před 1. 7. 2021, je nutné oznámení podat správci daně do 1. 7. 2021.

Zároveň je připravována novela zákona o daních z příjmů, která pro daná zdaňovací období, na která se vztahuje prominutí, stanoví fikci splnění podmínky využití majetku na odborné vzdělávání. Navrhovaná novela dopadne i na případy, které nejsou předmětem prominutí, tj. kdy poplatník nevykazuje kladnou daň nebo si majetek pro účely odborného vzdělávání pořídil ve zdaňovacím období, na které se toto prominutí nevztahuje, a nemohl si odpočet na tento majetek uplatnit.

Autor: Grant Thornton Czech Republic