PROGRAM COVID: Nepokryté náklady

Publikováno:
20. duben 2021
Autor:
  • Veronika Odrobinová
  • Dominik Beran

Vedle programu COVID - 2021 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen program COVID ‑ Nepokryté náklady na pomoc subjektům, které zaznamenaly pokles tržeb v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Bonusové (rozhodné) období je stanoveno na období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (dále jen „Rozhodné období“).

Na podporu má nárok žadatel, který je podnikatelem - fyzickou nebo právnickou osobou a vykonával podnikatelskou činnost podle živnostenského zákona či obdobným způsobem Žadateli musel poklesnout obrat za Rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 nebo od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. 1. 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. Žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v průběhu období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, tak v průběhu období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 utlumena v důsledku relevantní skutečnosti,[1] si jako srovnávací období může zvolit období od
1. 1. do 31. 3. bezprostředně předcházející této skutečnosti, nebo kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020.

Oproti programu COVID - 2021 jsou výpočty složitější a příprava žádosti bude pro žadatele náročnější. Podkladem pro žádost o čerpání bonusu je výzva k programu COVID – Nepokryté náklady (dále jen „Výzva“).[2]

Žadatel musí předložit své výsledky hospodaření, a to na základě „Upraveného výkazu zisku a ztráty“ sestaveného žadatelem za Rozhodné období podle příslušných požadavků uvedených ve výzvě. Nepokrytými náklady
se pro účely Výzvy rozumí ztráta žadatele, snížená o poskytnuté či očekávané podpory z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise,[3] Antivirus A / B / A Plus a další podpory na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty. Je tedy možná kombinace s ostatními dotačními programy, přičemž výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet podpory. Není však možná kombinace s programy COVID – 2021 a kompenzačním bonusem.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

Příjem žádosti probíhá od 19. 4. 2021 do 19. 7. 2021. Samotná podpora bude poskytnuta nejpozději do 31. 12. 2021.

Upozorňujeme na povinnost uchovat veškerou potřebnou dokumentaci po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o přidělení podpory. Po celou tuto dobu je žadatel povinen podrobit se případné kontrole. Dále upozorňujeme,
že zde nejsou vyjmenovány veškeré podmínky programu, které je nezbytné splnit. Jedná se o přehled nejdůležitějších podmínek. Před podáním žádosti je nezbytné zkontrolovat splnění veškerých podmínek a pravidel
pro přiznání podpory.

S přípravou žádosti a veškerých potřebných dokumentů Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás v této záležitosti kontaktovat.

 

[1] Relevantní skutečností může být zejména: mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku,
     přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé nemoci či jiné podobné překážky.

[2] Jelikož jsou podmínky poměrně rozsáhle, odkazujeme na oficiální znění Výzvy dostupné zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/4/Vyzva-COVID-NepokryteNaklady.pdf

[3] Seznam je dostupný zde: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19.html

Autor: Veronika Odrobinová, Dominik Beran