Program COVID NÁJEMNÉ III

Publikováno:
23. únor 2021
Autor:
  • Lukáš Zahrádka
  • Dominik Beran

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo od 5. 2. 2021 v pořadí třetí výzvu v rámci programu COVID – Nájemné. Došlo k několika zásadním změnám, kterými byl rozšířen okruh oprávněných osob. Žádosti bude možné podávat do 8. 4. 2021.

Podpora v rámci tohoto programu se vztahuje na období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, případně do skončení nájmu (dále jen „rozhodné období“). Bude poskytována formou dotace na nájemné, její výše činí 50 % z rozhodného nájemného.[1] O podporu může zažádat podnikatel, který v rozhodném období užíval provozovnu, jež nebyla v jeho vlastnictví, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené před 1. 10. 2020.

Žadateli musel být dále zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb, případně mu musely klesnout tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 50 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. 10. 2019 bude prokazován pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020. Doporučujeme ověřit, zdali provozovna spadá mezi výjimky uvedené podmínkách programu.[2]

Nově není zapotřebí, aby byla poskytnuta sleva z nájemného ze strany pronajímatele. Odpadla rovněž podmínka, aby pronajímatel a nájemce nebyli spřízněnými osobami, pronajímatel a nájemce však nesmí být shodnými fyzickými osobami. Žadatel i nadále nesmí být v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím (např. finanční úřad, zdravotní pojišťovny) splatných do 30. 9. 2020. Maximální výše podpory činí 10 000 000 Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele, podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné se v rámci této částky nesčítají. Podpora se však poskytuje do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise, který činí 800 000 EUR a započítávají se do něj veškeré podpory poskytnuté propojeným podnikům.[3]

Pro stávající žadatele v předchozích výzvách není nutná registrace. Pokud byla žadateli kladně posouzena předchozí žádost, systém mu sám nabídne import dat z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám. Nově nebude muset čestné prohlášení pronajímatele obsahovat úředně ověřený podpis.

Součástí žádosti bude doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2020, doklad potvrzující uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory a čestná prohlášení (jsou obsažena v žádosti).

Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory, zejména pak nájemní smlouvu a všechny její dodatky, uchovat po dobu 10 let ode dne vydání rozhodnutí o přiznání podpory. Příjemce je rovněž povinen do 10 let od poskytnutí podpory umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace. Jelikož se jedná o poměrně dlouhou dobu, doporučujeme veškerou dokumentaci pečlivě uchovat. Připomínáme, že na poskytnutí podpory není právní nárok a její přiznání podléhá posouzení.

Upozorňujeme, že zde nejsou vyjmenovány veškeré podmínky programu, které je nezbytné splnit. Jedná se o výčet změn a přehled nejdůležitějších podmínek. Před podáním žádosti je nezbytné zkontrolovat splnění veškerých podmínek a pravidel pro získání podpory.

S přípravou žádosti a veškerých potřebných dokumentů Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás v této záležitosti kontaktovat.

 

[1] Celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období stanovené existující nájemní smlouvou.

[2] Jedná se o provozovny uvedené v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. 12. 2020, dostupné zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf

[3] Definice propojených podniků je obsažena v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, v čl. 3 odst. 3, dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS

Autor: Lukáš Zahrádka, Dominik Beran