PROGRAM COVID 2021

Publikováno:
6. duben 2021
Autor:
  • Veronika Odrobinová
  • Dominik Beran

Novým programem, který byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen na podporu podnikajícím subjektům je COVID 2021. Společně s programem COVID – Nepokryté náklady, o němž Vás budeme informovat příště, se jedná o nové programy na pomoc subjektům, které zaznamenaly pokles tržeb v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Bonusové (rozhodné) období je stanoveno od 10. 1. 2021 do konce března 2021.

Podobně jako u předešlých programů ve formě kompenzačních bonusů je podmínkou, aby žadatel vykonával podnikatelskou činnost podle živnostenského zákona či obdobným způsobem. Způsobilým žadatelem je nově mimo fyzických a právnických osob také příspěvková organizace (u které platí speciální podmínka, aby 50 % výnosů pocházelo z podnikatelské činnosti). Další podmínkou je, aby žadatel zaznamenal pokles tržeb alespoň o 50 % v důsledku pandemie. Tento pokles se bude zkoumat za srovnávané období oproti srovnávacímu období.

Za srovnávané období se považuje období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 nebo od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. 1. 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Žadatel musí mít dále alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE)[1] (dále jen „zaměstnanec“). Pro účely tohoto programu se za zaměstnance považují zaměstnanci v pracovním poměru, spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmu a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce. Tito zaměstnanci museli být k 11. 1. 2021 přihlášeni k platbě pojistného. Žadatel dále nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014,[2] nesmí mít nedoplatky po splatnosti vůči státu (mimo několik výjimek ve vztahu k daním), nesmí být v likvidaci a nesměla být nařízena exekuce na jeho majetek.

Maximální výše podpory je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní rozhodného období. Pokud měl zaměstnavatel méně než tři zaměstnance, stanoví se podpora na částku 1.500,- Kč na den. Limit podpory je stanoven do nevyčerpané výše 1,8 milionů EUR za všechny dosud čerpané programy.

Co se týče souběhu s ostatními programy, tento program nelze kombinovat s podporou z programů Kompenzační bonus, COVID – Nepokryté náklady, AGRICOVID, COVID Kultura a COVID – SPORT III Lyžařská střediska a částečně s programem COVID - Ubytování II. Kombinovat lze s programem Antivirus. Žadatel dále nesmí ukončit svou činnost dříve než po uplynutí 3 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. Upozorňujeme na povinnost uchovat veškerou potřebnou dokumentaci po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o přidělení podpory. Po celou tuto dobu je žadatel povinen podrobit se případné kontrole.

Žádosti o poskytnutí podpory lze podávat od 12. 4. 2021 od 9:00 do 31. 5. 2021 do 16:00 prostřednictvím systému dostupného na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.

Upozorňujeme, že zde nejsou vyjmenovány veškeré podmínky programu, které je nezbytné splnit. Jedná se o přehled nejdůležitějších podmínek. Před podáním žádosti je nezbytné zkontrolovat splnění veškerých podmínek a pravidel pro přiznání podpory.

S přípravou žádosti a veškerých potřebných dokumentů Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás v této záležitosti kontaktovat.


[1] Plným pracovním úvazkem se rozumí osmihodinová pracovní doba v rámci jednoho pracovního dne; v žádosti o podporu lze uvést částečné či zkrácené úvazky, které se započítají příslušným koeficientem (přepočet na plný pracovní úvazek) na dvě desetinná místa, tedy např. 0,25.

[2] Definice je uvedena v čl. 2 odst. 18, nařízení dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014R0651

Autor: Veronika Odrobinová, Dominik Beran