Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019

Publikováno:
1. červenec 2020
Obor:

Po roce je tu opět doba pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 (dále jen „daňové přiznání“). Pokud si fyzická osoba zpracovává daňové přiznání sama, tak pro ni platí zákonný termín podání daňového přiznání do 1. dubna 2020, tzn., že do tohoto termínu mělo být již daňové přiznání podáno na příslušném finančním úřadě, resp. mělo být podáno u provozovatele poštovních služeb, a v případě daňového nedoplatku také uhrazeno.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci, která měla být předložena příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 1. dubna 2020, je termín pro podání daňového přiznání prodloužen o tři následující měsíce, tzn. do 1. července 2020.

Vzhledem k současné situaci týkající se koronaviru (COVID-19) Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání daňového přiznání, a to včetně úroku z prodlení v případě prodlení s platbou nedoplatku daně, tzn., že daňové přiznání se může podat a případný nedoplatek zaplatit nejpozději do 1. července roku 2020, a to bez nutnosti prokazování důvodů souvisejících s koronavirem. V červnu došlo k prodloužení tohoto tzv. „generálního pardonu“ až do 18. srpna 2020.

Zdaňovacím obdobím, za které podávají poplatníci daňové přiznání, je kalendářní rok.

Sazba daně z příjmů fyzických osob pro rok 2019 zůstává ve stejné výši jako v předešlých letech, tj. 15 % ze základu daně. Dále nedošlo ani ke změně částek u daňového zvýhodnění na děti pro rok 2019, tzn., že pro rok 2019 zůstávají částky ve stejné výši jako v předešlém roce (na první dítě ve výši 15 204,- Kč ročně, na druhé dítě ve výši 19 404,- Kč ročně, na třetí a další dítě ve výši 24 204,- Kč ročně).

Nicméně došlo ke zvýšení maximální částky u tzv. školkovného (školkovné představuje slevu za umístění vyživovaného dítěte do předškolního zařízení dle § 35bb zákona o daních z příjmů) a to na výši minimální mzdy, která je platná od 1. 1. 2019, tj. do maximální výše 13 350,- Kč na jedno dítě.

Dále došlo ke zvýšení limitní částky pro odvod solidární daně v roce 2019 a to na výši 1 569 552,- Kč (v roce 2018 byl rozhodný příjem pro odvod solidární daně ve výši 1 438 992,- Kč).

Zvýšila se také maximální částka výdajů uplatňovaných procentem z příjmů. Poplatníci, kteří uplatňují výdaje v procentní výši z dosažených příjmů, mohou ve zdaňovacím období roku 2019 uplatnit výdaje v následující výši:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných, max. však do výše 1 600 000,- Kč,
  • 60 % z ostatních příjmů na základě živnostenského podnikání (tzv. živnosti neřemeslné), u kterých lze uplatnit výdaj max. do výše 1 200 000,- Kč,
  • 40 % z ostatních příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle zvláštních právních předpisů a to do max. výše 800 000,- Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku, který je zařazený v obchodním majetku poplatníka, max. však do výše 600 000,- Kč.

Poplatníci pro zdaňovací období roku 2019 použijí pro podání daňového přiznání správci daně stejný vzor základního tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob jako pro minulé zdaňovací období, a to tiskopis MFin 25 5405 – vzor č. 25. Při vyplňování zmíněného tiskopisu se poplatníci budou řídit novými Pokyny dle tiskopisu MFin 25 5405/1 – vzor č. 27. V databázi aktuálních daňových tiskopisů pro zdaňovací období roku 2019 jsou dále na internetových stránkách Finanční správy vzory příloh k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pokud poplatník podá daňové přiznání po stanovené lhůtě, nebo nedojde k podání daňového přiznání vůbec, vznikne poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Pokuta je stanovena dle § 250 odst. 1 daňového řádu v následné výši:

  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty,
  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně.

V souvislosti se situací s koronavirem je potřeba daňové přiznání podat a případný nedoplatek zaplatit do 1. 7. 2020, resp. nyní do 18. 8. 2020, aby poplatníkovi neplynuly žádné související sankce.

Pokud budete mít k výše uvedenému jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Miroslav Černík
Ing. Michal Ševcovic

Autor: Fučík & partneři