Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Publikováno:
21. březen 2019
Autor:
Obor:

Po roce se opět blíží konec března a s ním i termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 (dále jen „daňové přiznání). Letos termín pro podání daňového přiznání připadá na 1. dubna 2019, tzn. že do 1. dubna musí být již daňové přiznání doručené na příslušném finančním úřadě, resp. být podáno u provozovatele poštovních služeb, a v případě daňového nedoplatku také uhrazeno 

Sazba daně z příjmů fyzických osob je ve stejné výši jako v předešlých letech, tj. 15 % ze základu daně. Poplatníci, kteří navíc mají povinnost hradit solidární daň ve výši 7 %, jistě uvítají, že se solidární daň za rok 2018 bude odvádět z částky přesahující 1 438992,- Kč (v roce 2017 byl rozhodný příjem pro odvod solidární daně ve výši 1 355136,- Kč). Zde ještě připomeneme, že poplatník, který překročí svým ročním příjmem ze zaměstnání výši rozhodného příjmu pro solidární daň, má povinnost podat daňové přiznání za rok 2018, a to i v případě, kdy dosahuje příjmů pouze od jednoho zaměstnavatele a nemá žádné jiné zdanitelné příjmy, které by měl povinnost do daňového přiznání uvést a mohl by tak teoreticky požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. 

Za rok 2018 musí dále podat daňové přiznání například poplatník, který obdržel: 

  • příjmy ze samostatné činnosti, nájmu nebo jiné příjmy vyšší než 15 000 Kč či 
  • příjmy ze závislé činnosti od dvou zaměstnavatelů, pro které vykonával zaměstnání současně a z obou příjmů mu byla odvedena zálohová daň. 

Poplatníci, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnost, mohou i letos podat své daňové přiznání na zjednodušeném formuláři, který je pouze na dvě strany.  

Co se týče výše uplatnitelných slev na děti, tak došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě o 1 800,- Kč oproti roku 2017, tzn. že za rok 2018 si bude mocpoplatník uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na první dítě ve výši 15 204,- Kč. Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další děti je pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017 (tj. na druhé dítě daňové zvýhodnění ve výši 19 404,- Kč, na třetí a další dítě je daňové zvýhodnění ve výši 24 204,- Kč). Nadále také platí, že daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden zrodičů. 

Daňový poplatník si bude také moci za rok 2018 uplatnit vyšší školkovné, a to v maximální výši 12 200,- Kč za každé dítě (oproti roku 2017 došlo tedy k nárůstu o 1 200,- Kč v návaznosti na zvýšení minimální mzdy). Aby si mohl poplatník uplatnit školkovné ve svém daňovém přiznání, tak má povinnost finančnímu úřadu předložit potvrzení, které musí nově obsahovat následující údaje: 

  • jméno vyživovaného dítěte, 
  • celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil, 
  • datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění. 

Zde si dovolujeme upozornit, že lze očekávat, že se Finanční správa zaměří na kontrolu nových náležitostí u tohoto potvrzení, a proto doporučujeme, aby poplatníci po předškolních zařízeních vyžadovali potvrzení, které vyhovuje současnému znění zákona o daních z příjmů. 

Pravidla uplatnění školkovného dále doplnila novela zákona o daních zpříjmů, která upravila do té doby nejednoznačný bod týkající se úhrady za umístění vyživovaného dítěte v předškolním věku provedené např. v říjnu roku 2018, avšak na období říjen roku 2018 až leden roku 2019. V minulosti byla hodně pokládána otázka, jestli si poplatník může školkovné uplatnit podle data skutečné úhrady výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, anebo podle období, na které je školkovné hrazeno. Zmíněná novela tento nejednoznačný bod objasnila a stanovila, že si lze za období roku 2018 uplatnit jen část výdajů, které se v námi uvedeném příkladě týkají období říjen až prosinec roku 2018. Výdaje za měsíc leden roku 2019 si bude moci poplatník uplatnit až v daňovém přiznání za rok 2019. 

Pro rok 2018 došlo také ke změně podmínek pro uplatnění daňového bonusu, tzn. že do rozhodných příjmů za rok 2018 se budou započítávat pouze příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o daních z příjmu) a samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů). Pasivní příjmy, které jsou tvořeny příjmy z nájmu a kapitálového majetku, se již do rozhodných příjmů započítávat nebudou. Dále byl v návaznosti na zvýšení minimální mzdy pro rok 2018 zvýšen limit, kdy je možné daňový bonus uplatnit. Rozhodné příjmy ze závislé činnosti a/nebo samostatné činnosti za rok 2018 musí být nově v minimální výši 73200,- Kč (v roce 2017 byl limit stanoven na 66000,- Kč). 

Pokud budete mít k uvedenému jakékoliv dotazy, určitě se na nás obraťte. 

Miroslav Černík & Šárka Veselá 

Autor: