Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011

Publikováno:
23. březen 2012
Obor:

Konec března se blíží a s ním i pro některé z Vás povinnost zdanit dosažené příjmy prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 (dále jen „daňové přiznání“). Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje těm, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo požádali finanční úřad o prodloužení lhůty pro podání přiznání např. kvůli zahraničním příjmům.

I když je sazba daně z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) lineární ve výši 15 %, uplatnění odčitatelných položek a slev, ale rovněž i výdajů či výdajových paušálů efektivní míru zdanění značně ovlivňuje. Některé příjmy jsou navíc při splnění určitých podmínek od DPFO osvobozeny, ty se pak již do daňového přiznání nezahrnují.

Cílem tohoto článku je zrekapitulovat jednotlivé dílčí základy DPFO vč. možností uplatnění souvisejících výdajů, odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění. Na závěr si ujasníme způsoby a termíny podání daňového přiznání a úhrady daně a připomeneme si jaké Vám případně hrozí sankce ze strany finančního úřadu.

Které příjmy zahrnujeme do daňového přiznání?

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

Jedná se o příjmy ze současného a dřívějších pracovních poměrů, příjmy ze služebního nebo členského poměru, odměny členů statutárních orgánů. Dílčí základ daně (tzv. superhrubá mzda) je vypočten tzv. bruttací příjmů, tedy navýšením hrubého příjmu o příslušnou část pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění hrazenou zaměstnavatelem. Oproti příjmům ze závislé činnosti nelze uplatnit žádné výdaje.

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

V rámci tohoto dílčího základu daně jsou zdaňovány příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živností, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z tzv. nezávislých povolání, dále podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti,  příjmy z autorských práv, ale rovněž příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a další, o kterých to stanoví zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Při výpočtu dílčího základu daně z podnikání má poplatník oproti dosaženým příjmům možnost uplatnit buď skutečné výdaje/náklady (vykázané v rámci daňové evidence či účetnictví) nebo tzv. výdajové paušály (pro rok 2011 lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % příjmů u živností řemeslných a zemědělské činnosti, 60 % příjmů u živností  a 40 % příjmů z jiného podnikání dle zvláštních předpisů a u nezávislých povolání).

Příjmy z kapitálového majetku

V rámci dílčího základu daně z kapitálového majetku jsou zdaňovány úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, úroky z vkladů na účtech či vkladních knížkách, z poskytnutých úvěrů a půjček. Některé z nich však podléhají tzv. srážkové dani.

Příjmy z pronájmu

Do daňového přiznání se zahrnují i příjmy z pronájmu nemovitostí nebo soustavného pronájmu movitých věcí, pokud není pronájem podnikáním. Při výpočtu dílčího základu daně z pronájmu má poplatník oproti dosaženým příjmům možnost uplatnit buď skutečné výdaje/náklady (vykázané v rámci daňové evidence či účetnictví), nebo tzv. výdajový paušál ve výši 30 % příjmů z pronájmu.

Ostatní příjmy

Jedná se například o příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby neprovozované v rámci podnikání; přijaté výživné či důchody, které nesplňují podmínky osvobození; výhry v loteriích, sázkách apod.; z převodu nemovitosti, kde nejsou splněny podmínky osvobození atd.

Které příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny?

Předmětem daně nejsou především přijaté úvěry a půjčky. Dále také příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů a další uvedené v ZDP.

Při splnění zákonných podmínek vymezených v  ZDP jsou od daně z příjmů osvobozeny např. následující příjmy:

 • z prodeje rodinného domu, bytu, spoluvlastnického podílu;
 • z prodeje movitých věcí;
 • stipendia;
 • přijaté náhrady škod;
 • příjmy z převodu členských práv na družstva a z převodu obchodních podílů;
 • výhry v loteriích a sázkách provozovaných podle loterijního zákona;
 • příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla 6 měsíců;
 • příležitostné příjmy, které v ročním úhrnu nepřevýší 20 tis. Kč.

U těchto příjmů doporučujeme konzultovat možné osvobození s daňovým poradcem.

Odčitatelné položky

Jako nezdanitelné části základu tzv. odčitatelné položky lze za splnění zákonných podmínek uplatnit:

 • poskytnuté dary na vymezené účely (min.2 % základu daně anebo 1 tis. Kč a max. 10 % základu daně);
 • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (max. 300 tis. Kč);
 • zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a penzijní pojištění (max. 12 tis. Kč);
 • zaplacené příspěvky na životní pojištění (max. 12 tis. Kč);
 • zaplacené příspěvky odborové organizaci (max. 3 tis. Kč);
 • úhrada za zkoušky osvědčující výsledky dalšího vzdělávání (max. 10 tis. Kč).

Slevy na dani a daňové zvýhodnění

Výslednou daňovou povinnost nám mohou za rok 2011 při splnění zákonných podmínek ponížit následující slevy:

 • 23 640 Kč na poplatníka;
 • 24 840 Kč na manžela/manželku bez vlastních příjmů převyšujících 68 tis. Kč;
 • 4 020 Kč na studenta;
 • 2 520 Kč, 5 040 Kč a  16 140 Kč - dle jednotlivých stupňů invalidity poplatníka;
 • 11 604 Kč daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Co často poplatníci opomíjejí zahrnout do daňového přiznání?

Penzijní pojištění se státním příspěvkem a připojištění

V případě, že dojde k zániku tohoto pojištění bez splnění zákonných podmínek, resp. nedodržení lhůty pro výplatu, je poplatník povinen zdanit uplatněné odpočty z penzijního připojištění se státním příspěvkem či penzijního pojištění. Neplatí již povinnost podávat dodatečná přiznání, ale veškeré uplatněné odpočty je nutno zahrnout jako ostatní příjmy do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související  se zánikem penzijního pojištění.

Životní pojištění

Při nedodržení uvedených v ZDP zaniká nárok na odčitatelné část uplatněné v předchozích zdaňovacích období. Tyto položky musí shodně jako u výše popsaného penzijního pojištění  zahrnuty do daňového přiznání  za období, kdy dojde k porušení podmínek, resp. zániku či úpravě smlouvy.

Příjmy ze zahraničních bankovních a investičních účtů

Poplatníci si často neuvědomují, že mají povinnost v České republice zdanit příjmy ze zahraničních bankovních a investičních účtů jako jsou úroky, dividendy či příjmy z prodeje cenných papírů.

Úroky z hypotečních úvěrů či z úvěru ze stavebního spoření

Obdobně jsou poplatníci povinni zdanit uplatněné odpočty úroků z úvěru, pokud byly použity na nákup pozemku, pokud nedodrželi podmínku zahájení výstavby do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku.

Zdanění důchodů

Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí (do limitu 288 tis. Kč) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z podnikání a pronájmu přesáhnou ve zdaňovacím období částku ve výši 840 tis. Kč. Pro účely posouzení tohoto limitu se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují příjmy osvobozené a příjmy, které podléhají srážkové dani.

Jaké jsou způsoby podání daňového přiznání a možnosti úhrady daně?

Daňové přiznání musí být doručeno místně příslušnému finančního úřadu (dle adresy bydliště) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí ČR, a to buď osobně na podatelnu, prostřednictvím pošty nebo elektronicky (a to buď datovou schránkou či přes aplikaci EPO dostupnou na stránkách Ministerstva financí). Elektronické podání je však nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Daň, resp. doplatek daně, můžeme zaplatit hotově na pokladně finančního úřadu, nebo bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou. Při bezhotovostním převodu daně nebo úhradě daně prostřednictvím české pošty neopomeňte skutečnost, že transakce mají určitou časovou prodlevu. Za den úhrady daně se považuje až připsání částky na účet finančního úřadu, nikoli dříve zažitý den odepsání z účtu. Nezapomeňte uvést jako variabilní symbol své rodné číslo.

Termíny pro podání daňového přiznání a lhůta pro zaplacení daně

Termín pro podání řádného daňového přiznání a rovněž pro úhradu daně je 1. dubna. Což ovšem v letošním roce připadá na neděli, proto je letošním dnem „D“ pro podání daňového přiznání za rok 2011 až pondělí 2. dubna 2012. Nicméně dle nového daňového řádu se sankce za opožděné podání daňového přiznání a rovněž úhradu daně počítají až při opoždění delším než pět pracovních dnů.

Pokud si budete podávat daňové přiznání sami a z nějakého důvodu nezvládnete podat daňové přiznání a uhradit daň do 2. dubna, nezoufejte, protože dle daňového řádu máte několik dní k dobru. Pokud se chcete vyhnout sankcím, ohlídejte si následující termíny:

 • Daňové přiznání k DPFO za rok 2011, které podáváte sami, musí být finančnímu úřadu doručeno do úterý 10. dubna včetně, ale úhrada daně musí být připsána na účtu finančního úřadu nejpozději v pátek 6. dubna t.r.
 • Daňové přiznání k DPFO za rok 2011, které za Vás podává daňový poradce, musí být finančnímu úřadu doručeno do středy 11. července včetně, ale úhrada daně musí být připsána na účtu finančního úřadu nejpozději v úterý 10. července t.r.

Sankce za opožděné podání přiznání a úhradu daně

V případě, že daňové přiznání podáte po tomto termínu nebo ho nepodáte vůbec, hrozí pokuta ve výši 0,05 % z daně za každý den prodlení. Ovšem minimálně ve výši 500 Kč a maximálně  5 % stanovené daně, či odpočtu daně nebo maximálně 0,01 % daňové ztráty.Úrok z prodlení s úhradou daně činí ve výši repo sazby ČNB navýšené o 14 % (což v současné době odpovídá 14,75 % z vyměřené daně).

V případě Vašeho zájmu o poradenství v této oblasti jsme Vám plně k dispozici.

Autor: Fučík & partneři