Příručka pro nastávající rodiče

Publikováno:
16. listopad 2021

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) aktualizovala Příručku pro nastávající rodiče. Příručka má pomoci nastávajícím rodičům lépe se orientovat v systému vyplácených dávek. Snahou je mít všechny informace na jednom místě a předcházet nedorozumění.

Příručka definuje základní pojmy, jednoduše vysvětluje, komu a za jakých podmínek dávky náleží, jakým způsobem o tyto příspěvky žádat a u kterých úřadů. Při vytváření příručky se myslelo jak na rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma, tak i na ty pracující nebo třeba na podnikatele a studenty, informace zde naleznou i cizinci.

Účelem dávek rodičům je jejich finanční podpora v době, kdy se nemohou věnovat práci a veškerou svou energii musí soustředit svým dětem. Peněžitou pomoc v mateřství (mateřská), otcovskou a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí ČSSZ. Rodičovský příspěvek (rodičovská) je dávka státní sociální podpory, jež vyplácí ÚP ČR.

Peněžitá pomoc v mateřství, tzv. mateřská

Peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) může čerpat ten z rodičů, který s dítětem zůstane doma. 

Matky tuto dávku mohou začít čerpat nejdříve 8-6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Peněžitou pomoc v mateřství je možná čerpat max. 28 týdnů, narodí-li se matce 2 a více dětí, je možné čerpat tuto dávku až 37 týdnů.

Peněžitý příspěvek v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. Mateřskou je možné čerpat, pokud rodič je nemocensky pojištěn a současně byl v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou min. 270 dnů účasten nemocenského pojištění, nebo nastupuje-li alespoň v ochranné lhůtě, jež může činit až 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.

Výše mateřské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zjišťuje z příjmů za posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem nástupu na dávku.

Otcovská poporodní péče, tzv. otcovská

Smyslem dávky otcovské poporodní péče je pomoci matce s péčí o dítě. Otcové mohou strávit celkem 7 kalendářních dnů s novorozencem. Od 1. 1. 2022 bude tato doba prodloužena na 2 týdny.

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Základní podmínkou je, aby byl otec zapsán v rodném listu dítěte. Dále je nezbytné, aby otec byl účasten na nemocenském pojištění.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Tento příspěvek je poskytován ženám, jež jsou převedeny kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) na jinou práci a zároveň v souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich započitatelného příjmu.

Převedení proběhlo z důvodu zákazu vykonávat práci těhotným ženám nebo dle ošetřujícího lékaře ohrožuje těhotenství ženy. Dále jsou chráněny ženy, které jsou do konce devátého měsíce po porodu převedeny na jinou práci. Chráněny jsou také zaměstnankyně, jež kojí, a jsou proto převedeny na jinou práci.

Rodičovský příspěvek, tzv. rodičovská

Rodičovský příspěvek může čerpat rodič, matka či otec, jemuž nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vznikne-li mu peněžitá pomoc v mateřství, je možné čerpat rodičovskou po dočerpání mateřské. Aby měl daný rodič nárok na rodičovskou musí celodenně a řádně pečovat o nejmladší dítě v rodině, může ale do 92 hodin měsíčně svěřit své dítě do předškolního zařízení.

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Rodičovskou dovolenou a čerpání rodičovského příspěvku má nárok každý. Rodičovskou dávku je možné čerpat až do celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku nejmladšího člena rodiny. V případě vícerčat se celková částka rodičovského příspěvku zvyšuje na 450 000 Kč.

Měsíční výše dávky se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který stanovila příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Rodič může čerpat až do výše 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu. Pokud ale rodič mateřskou nepobíral nebo není možné denní vyměřovací základ stanovit, činí měsíční maximum 10 000 Kč, v případě vícerčat 15 000 Kč. Měsíční výši rodičovské dávky je možné měnit, a to jedenkrát za 3 měsíce.

Autor: Roman Burnus