Připravované změny v DPH: třetí část

Publikováno:
17. prosinec 2018
Obor:

V minulých dílech jsme vás informovali o novinkách, které se chystají v zákoně o dani z přidané hodnoty, a to v oblasti zdanění leasingu, odměn jednatelů, nájmu nemovité věci, místa plnění u tzv. elektronických služeb, poukazů či souhrnných daňových dokladů.

Před sebou máte nyní poslední část naší třídílné minisérie věnované připravovaným změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty. V tomto článku se můžete dočíst o plánovaných novinkách v zaokrouhlení, oprav základu daně, nedobytných pohledávek či DPH u oprav nemovitých věcí.

Zaokrouhlení

V § 37 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty je v současné době mimo jiné uvedeno, že se daň může zaokrouhlit matematicky na celé koruny. Rozdíl ze zaokrouhlené částky daně se pak nezahrnuje do základu daně.

Novela zákona počítá s vypuštěním výše uvedeného ustanovení. Cílem změny je odstranění případného dvojího zaokrouhlení (výše daně i celkové úplaty) a docílení stejné výše daně v případě výpočtu shora i zdola.

Oprava základu daně

Podle současné úpravy může daňový subjekt opravit uskutečněná plnění nejpozději poslední den zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou snižuje základ daně a ve kterém zároveň odběratel obdržel opravný daňový doklad. V tomto případě si zákonodárci předsevzali zjednodušení tohoto ustanovení a výsledkem je návrh, podle něhož má být oprava základu daně považována za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Plátce i nadále bude povinen vystavit opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad u původního plnění nebo tento daňový doklad vystavil a odběratel je mu dostatečně znám. Nově je ovšem navrhováno, že daňový subjekt bude mít pouze povinnost vynaložit (případně i opakovaně) úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Nedobytné pohledávky

V případě nedobytných pohledávek se má významně rozšířit okruh pohledávek, u kterých bude možnost opravy základu daně z důvodu nezaplacení zdanitelného plnění. V současnosti se toto plnění týká zejména pohledávek, které daňový subjekt eviduje u dlužníků v insolvenčním řízení. Nově je navrhováno, aby zákon umožňoval opravu výše daně u neuhrazených pohledávek, pokud:

 1. pohledávka je vymáhána v exekučním řízení nejméně 2 roky a nebyla dosud zcela vymožena,
 2. pohledávka byla vymáhána v exekučním řízení a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,
 3. dlužník se nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji pohledávku, tato pohledávka byla zjištěna a přihlížející insolvenční soud
  1. rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurz,
  2. schválil oddlužení,
  3. zastavil insolvenční řízení,
 4. došlo ke smrti dlužníka
 5. bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) až d), věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle písmen a) až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Oprava nemovité věci

Poslední návrhem, se kterým bychom v rámci naší série článků rádi seznámili, je doplnění specifického řešení v případě korekce původního nároku na odpočet uplatněného u oprav na nemovité věci. Nově je navrženo, že v případě, kdyby došlo k dodání nemovité věci, na které byla dokončena významná oprava (hodnota přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této opravě bude přesahovat 200 000 Kč), podléhá nárok na odpočet DPH u této opravy jednorázové úpravě odpočtu daně.

Pár vět na závěr

Stejně jako v minulých článcích, tak i v tomto je nutné Vás na závěr upozornit na obsáhlost dané problematiky.  Cílem článku bylo Vás zběžně seznámit s některými plánovanými změnami v oblasti daně z přidané hodnoty. Série článků neobsahuje veškeré plánované změny a podrobnosti k daným tématům. V případě nejasností, či jakýchkoliv dotazů k daným tématům se na nás neváhejte obrátit.

Veronika Džalavjan & Jana Kolářová

Autor: Jana Kolářová