Připravované změny v DPH: druhá část

Publikováno:
3. prosinec 2018
Obor:

V minulém čísle jsme Vás informovali o sněmovním tisku č. 206, jehož 2. čtení v Poslanecké sněmovně je plánováno na začátek prosince. Obsahuje návrhy na novely, mimo jiné i v oblasti daně z přidané hodnoty. Seznámili jsme Vás s některými plánovanými změnami, ať už v oblasti finančního leasingu, postavení jednatelů jako osoby povinné k dani nebo nájmu nemovité věci. V dnešním čísle se můžete dočíst, co nového je navrhováno v případě místa plnění u tzv. elektronických služeb, poukazů či souhrnných daňových dokladů.

Stejně jako v minulém čísle, ani v době psaní druhé části naší minisérie, však ještě není jisté, kdy daná novela vstoupí v platnost. Účinnost má být změněna pozměňovacím návrhem, a to z 1. ledna 2019 na první den kalendářního měsíce, který bude následovat po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Konkrétní datum je ovšem zatím stále neznámé.

Místo plnění: služby vysílání, telekomunikace, elektronicky poskytované služby

Místem plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání (TV, rozhlas) a elektronicky poskytovaných služeb pro konečného uživatele je doposud místo plnění ve státě příjemce.  Nově má být možnost výběru v situaci, kdy místo plnění bude odlišné od státu usazení poskytovatele (přeshraničně v EU), a zároveň hodnota nepřesáhne 10 000 EUR (v daném ani předcházejícím kalendářním roce). Pak se místo plnění nebude ze zákona určovat podle státu usazení odběratele, ale poskytovatel se bude moci rozhodnout sám, zda službu zdaní ve státě příjemce, či poskytovatele.

Poukazy

O plánovaných změnách v oblasti poukazů jsme Vás již informovali v jednom z našich článků (naleznete zde).  V návaznosti na směrnici Rady 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy, je navrhována změna v oblasti poukazů. Daná pravidla by měla být sjednocena napříč celou Evropskou unií. Nově by měl zákon obsahovat nejen definici poukazů, ale také ujasnit datum uskutečnění plnění, stanovení základu daně a nároku na odpočet daně v oblasti poukazů.

Velmi zjednodušeně řečeno, návrh novely rozděluje poukazy na dva typy, a to jednoúčelové a víceúčelové poukazy. Jednoúčelový poukaz je listina, u které existuje povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za konkrétní dodání zboží nebo poskytnutí služby, popř. je znám poskytovatel plnění, a zároveň je v okamžiku jeho vydání jasné, zda a jakou sazbou bude budoucí plnění zdaněno a kde je místo plnění. U takového poukazu bude datum uskutečnění zdanitelného plnění den převodu daného poukazu.  Datum uskutečnění plnění u plně poskytnutých na základě víceúčelového poukazu (víceúčelový poukaz je definován jako jiný poukaz než jednoúčelový) bude až následné uskutečnění dodání zboží a poskytnutí služby.

Problémy mohou vznikat například v situaci, kdy nebude známa úplata. V takovém případě by měla být základem daně částka, která je uvedená na víceúčelovém poukazu (popřípadě v související dokumentaci). Dále je nutné upozornit na poskytnutí samostatné služby v souvislosti s převodem víceúčelového poukazu. Pokud tato služba bude poskytnuta jinou osobou, než tou, která má povinnost tento poukaz přijmou jako úplatu (či část úplaty), nebude se na ni vztahovat režim pro poukazy.

Souhrnný daňový doklad

Doposud mohl být souhrnný daňový doklad využíván v situaci, kdy se jednalo o několik samostatných zdanitelných plnění poskytnutých za zdaňovací období. Takovým typickým příkladem je situace, kdy pekař dováží pečivo do obchodu každý den v týdnu. Pekař v tomto případě nemusí fakturovat každou dodávku zvlášť, nýbrž může vystavit souhrnný daňový doklad za všechny dodávky v daném měsíci, a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k prvnímu zdanitelnému plnění či přijetí první úplaty.

Nově je navrhováno, že souhrnný daňový doklad bude možné využít i v situaci, kdy je pouze jedno samostatné zdanitelné plnění a jedna nebo více přijatých úplat (ze kterých vznikla povinnost přiznat daň) v rámci jednoho kalendářního měsíce, v němž došlo k uskutečnění tohoto plnění. Mění se rovněž náležitosti souhrnného daňového dokladu. Mezi povinné náležitosti souhrnného daňového dokladu má být nově zařazen i rozsah a předmět plnění. U přijaté platby se rozsah plnění uvede pouze v případě, že je znám.

Pár vět závěrem

Cílem tohoto článku nebylo obsáhnout veškeré podrobnosti navržených změn ve výše zmíněných oblastech.  Problematika změn v oblasti daně z přidané hodnoty, která je nyní v projednávání, je poměrně složitá a nelze ji v rámci jednoho článku zcela obsáhnout, proto se na nás v případě dotazů k daným tématům a jejich praktické aplikaci neváhejte obrátit. 

V příštím díle našeho newsletteru se můžete těšit na finální část naší minisérie o projednávaných novinkách v oblasti daně z přidané hodnoty, konkrétně se pak budeme zabývat navrhovanými změnami v oblasti zaokrouhlování, oprav základu daně, nedobytných pohledávek či oprav nemovitých věcí.

Veronika Džalavjan & Jana Kolářová

Autor: Jana Kolářová