Připomenutí lhůt

Publikováno:
19. červen 2011
Obor:

Cílem tohoto článku je připomenout lhůty pro plnění nadcházejících daňových povinností za kalendářní rok 2010, neboť jak řekl Benjamin Franklin "V tomto světě není nic jisté, jen smrt a daně."

Daň z příjmů

Pokud daňový subjekt zplnomocnil daňového poradce k podání daňového přiznání nebo má uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, má povinnost podat řádné daňové přiznání za zdaňovací období roku 2010 ve lhůtě do 1. července 2011. Tato lhůta je například dodržena, podá-li daňový subjekt nejpozději poslední den lhůty (1. července 2011) přiznání u věcně a místně příslušného správce daně nebo je-li podána u provozovatele poštovních služeb zásilka obsahující přiznání adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně.

Sankce za opožděné podání přiznání

V případě, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání nebo tak učiní po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká daňovému subjektu povinnost zaplatit pokutu ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně/daňové ztráty. Tato pokuta činní vždy minimálně 500 Kč a maximálně 300.000 Kč.

Úhrada daně

Daň je splatná ve lhůtě podání daňového přiznání (tedy do 1. července 2011). V této souvislosti si však dovolíme upozornit, že v případě bezhotovostní platby prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb (např. složenkou), se daň považuje za uhrazenou v den, kdy byla připsána na účet správce daně, tedy nikoli okamžikem odepsání z účtu daňového subjektu. V případě platby v hotovosti na pokladně u správce daně se za den úhrady daně považuje den, kdy úřední osoba platbu převzala.

Sankce za opožděnou platbu daně

Pokud daňový subjekt uhradí daň po splatnosti, může mu vzniknout povinnost hradit úrok z prodlení. Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Úrok z prodlení se uplatňuje nejdéle za 5 let prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. I přesto, že povinnost hradit úrok z prodlení z pozdní platby daně vzniká až pátým pracovním dnem po splatnosti, doporučujeme toto nové ustanovení nezneužívat a zaplatit daň řádně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Sociální pojištění

Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečné činné („OSVČ“) za rok 2010. Tato osoba je povinna přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za tento kalendářní rok. OSVČ, které zpracovává daňové přiznání daňový poradce na základě plné moci, podává přehled za rok 2010 nejpozději do 1. srpna 2011. Jestliže OSVČ byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je povinna podat přehled za rok 2010 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty.

Za nepodání přehledu ve lhůtě stanovené zákonem, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až do výše 20 000 Kč. Pokud se jedná o opakované provinění, může dosáhnout pokuta až 100 000 Kč.

Doplatek pojistného za rok 2010 na základě přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu, ve kterém byl, příp. měl být, podán. I v případě plateb doplatku pojistného se okamžik zaplacení posuzuje podle obdobných pravidel, které již byly popsány výše u daně z příjmu (rozhodný je okamžik, kdy příslušná okresní správa sociální zabezpečení obdrží peníze – ať již bezhotovostně nebo v hotovosti).

Nebude-li doplatek pojistného zaplacen ve stanovené lhůtě anebo bude-li zaplacen v nižší částce, než ve které by měl být zaplacen, může OSVČ vzniknout povinnost platit penále. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Zdravotní pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 je povinna předložit OSVČ všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2010. OSVČ, které zpracovává daňové přiznání daňový poradce na základě plné moci, tak podává přehled za rok 2010 nejpozději do 1. srpna 2011. Za nepodání přehledu ve lhůtě stanovené zákonem, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až do výše 50 000 Kč.

Doplatek pojistného za rok 2010 je splatný do 8 dnů po podání daňového přiznání za rok 2010 (POZOR: může nastat i dříve než je podán přehled). Den zaplacení doplatku příslušné zdravotní pojišťovně se posuzuje podle obdobných pravidel jako u sociálního pojištění nebo u daně z příjmu (rozhodný je okamžik, kdy příslušná zdravotní pojišťovna obdrží peníze). Nebude-li doplatek pojistného zaplacen ve stanovené lhůtě anebo bude-li zaplacen v nižší částce, než ve které by měl zaplacen, může vzniknout povinnost platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Pokud se chcete vyhnout případným sankcím, doporučujeme řešit své daňové povinnosti s dostatečným předstihem. V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici a rádi Vám podáme podrobnější informace.

Autor: Fučík & partneři