Přehled provedených změn v podmínkách pro cizince pobývající na území ČR

Publikováno:
30. září 2021
Obor:

Parlament se usnesl na zákoně č. 274/2021 Sb. ze dne 13. 7. 2021 s účinností od 2. 8. 2021 měnící zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn.

Rodinní příslušníci

Nově zákon o pobytu cizinců na území České republiky rozlišuje pojmy mezi blízkými a vzdálenými rodinnými příslušníky. Blízkým rodinným příslušníkem občana EU je dle zákona: manžel, rodič, potomek. Mezi vzdálené rodinné příslušníky patří: osoba vyživovaná, člen domácnosti a osoba, která ze zdravotních důvodů vyžaduje naléhavě osobní péči.

Výměna dokladů

Rodinní příslušníci občanů EU jsou povinni vyměnit stávající doklady za nové biometrické. Výměna dokladů za nové je bezplatná. Platnost stávajících dokladů, které nemají biometrické prvky, končí dne 3.8.2023.  Vzdáleným rodinným příslušníkům se doporučuje požádání o výměnu nejpozději do 31.8.2022, aby jim zůstalo zachováno postavení blízkého rodinného příslušníka.

Občanům třetích zemí budou nově od 2.8.2021 vydávány biometrické doklady. Při přechodném pobytu rodinného příslušníka občana EU se bude jednat o průkaz o povolení k pobytu nebo pobytovou kartu. Jedná-li se o trvalý pobyt k prokázání bude sloužit průkaz o povolení k pobytu nebo o kartu trvalého pobytu.

Osvědčení o pobytu

Rozhodne-li se občan EU požádat o osvědčení přechodného pobytu na území ČR, bude mu nově vydáno osvědčení o registraci, které nahrazuje potvrzení o přechodném pobytu.

I nadále se bude doklad vydávat s platností 10 let a bude se jednat o doklad bez biometrických prvků. Již vydaná potvrzení o přechodném pobytu se nově považují za osvědčení o registraci a tato potvrzení zůstávají platná až do doby jejich platnosti.

Velká Británie

Občané Velké Británie, jež mají z minulosti získané potvrzení o přechodném pobytu nebo jim byl na území ČR povolen trvalý pobyt, mají povinnost vyměnit své dosavadní doklady za nové biometrické. Nejpozději jsou povinni zažádat o výměnu do 31.8.2022 a to samé platí pro jejich rodinné příslušníky.

Prokážou-li se občané Velké Británie, že pobývali oprávněně ke dni 31.12.2020 na území ČR, mohou žádat o vydání osvědčení o registraci. Toto osvědčení se vydává biometrickou formou průkazu o povolení k pobytu, jehož platnost je na dobu 5 let. Na tohoto občana Velké Británie se po dobu platnosti průkazu bude nadále vztahovat ustanovení zákona o pobytu cizinců týkající se občanů EU.

Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti se pro blízké rodinné příslušníky občanů EU nemění. Nadále je povinnost doložit platný cestovní doklad, fotografii, doklad potvrzující zdravotní pojištění a zajištěné ubytování. Dále je nutné předložit doklad prokazující, že je daná osoba rodinným příslušníkem občana EU, popřípadě doklad o pobytu občana EU na území ČR.

Změna proběhla v rámci vzdálených rodinných příslušníků. Tyto osoby jsou nyní povinny k žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu doložit doklad o úhrnném měsíčním příjmu rodiny po sloučení a také doklad o cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče na celou dobu jejich pobytu.

Správní poplatky

Nově je zaveden správní poplatek ve výši 200 Kč, který je vybírán pouze v podobě kolku, a to u přijetí žádostí jako je žádost o vydání osvědčení o registraci občanů EU (potvrzení o přechodném pobytu), žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Správní poplatek se dále týká žádosti o prodloužení pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU a žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka.

Komplexní zdravotní pojištění

Cizinec vstupující na území ČR, jež se bude na našem území zdržovat déle než 90 dnů, je povinen si do těchto 90 dnů od vstupu sjednat cestovní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Povinné cestovní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude možné po dobu 5 let uzavřít výhradně s Pojišťovnou VZP, a.s. Pokud má cizinec již sjednané cestovní zdravotní pojištění před 2.8.2021 zůstane toto pojištění nadále v platnosti i do budoucna.

Povinnost uzavření komplexního zdravotního pojištění neplatí pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky. Tato povinnost se dále netýká cizinců, jež jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo jsou-li držiteli platného průkazu zdravotního pojištění EHIC a GHIC, popřípadě je těmto cizincům zdravotní péče hrazena podle mezinárodních smluv.

Zdravotní pojištění novorozence

Pojištěncem veřejného zdravotního pojištění je nově dítě, jež se narodilo matce cizince mající povolen dlouhodobý pobyt na území ČR. Novorozenec bude v tomto systému pojištění po omezenou dobu. Pojištěncem bude ode dne narození až do konce kalendářního měsíce, kdy završilo 60 dní věku.

Následně je nutné uzavřít komplexní soukromé zdravotní pojištění, bude-li dítě nadále pobývat v ČR.

Do 8 dnů od narození je nutné ohlásit dítě na příslušné zdravotní pojišťovně, u které je pojištěncem matka dítěte. Nemá-li matka v ČR veřejné zdravotní pojištění, nahlašuje se dítě k pojišťovně otce. Narození dítěte se v případě, že ani jeden z rodičů není pojištěn v ČR, nahlásí u Pojišťovny VZP a.s.

Pojistné za dítě je povinen hradit rodič či zákonný zástupce. Pojistné na zdravotní pojištění je možné zaplatit jednorázově za celé období.

Autor: Roman Burnus