Pravidla konsolidace – případová studie

Publikováno:
29. listopad 2013
Obor:

Vzhledem k tomu, že právě probíhá období, které je pro mnoho společností spojeno s povinností sestavit konsolidovanou účetní závěrku, bychom Vám rádi shrnuli podmínky plynoucí k této povinnosti. Abychom zde pouze necitovali zákony, rozhodli jsme se Vám pravidla konsolidace přiblížit na případové studii, která by měla zachytit správnou aplikaci zákonů a vyhodnotit povinnost konsolidace. 

Případová studie – vyhodnocení povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku

Výchozí situace

Společnost BUMJA s.r.o. je vlastněna z 52 % společností wazzap s.r.o. a ze 48 % společností HLO s.r.o. Všechny společnosti mají sídlo v České republice. Společnost BUMJA s.r.o. je součástí konsolidačního celku jako ovládaná a zároveň ovládající osoba, která má další čtyři dceřiné společnosti v České republice, ve kterých má rozhodující podíl na základním kapitálu.

lol

 

Právní předpisy

Dle § 22 odst. 2, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost podílet se na konsolidaci mají ovládající osoby a osoby, ve kterých má konsolidující účetní jednotka rozhodující, společný nebo podstatný vliv.

Ovládající osoba

Ovládající osobu definuje § 66a zákoníku č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku jako osobu, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby. Není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou. Společným vlivem se dle § 22 odst. 4, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví rozumí takový vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami nezahrnutými do konsolidačního celku ovládají jinou osobu, přičemž tento rozhodující vliv vykonávají pouze společně, nikoliv samostatně. Podstatný vliv je definován dle § 22 odst. 5, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jako vliv na řízení nebo provozování podniku, jenž není rozhodující ani společný, přičemž za podstatný vliv se považuje dispozice s nejméně 20 % hlasovacích práv.

Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky společnosti wazzap s.r.o. a HLO s.r.o.

Společnost wazzap s.r.o. je tedy ovládající osobou, jelikož vlastní většinový podíl na základním kapitálu společnosti BUMJA s.r.o. a neexistuje osoba se stejným nebo větším množstvím hlasovacích práv. Pro zjednodušení předpokládejme, že výše podílu se rovná počtu hlasovacích práv. V opačném případě by mohla nastat situace, kdy by měla společnost např. 30% podíl na aktivech společnosti, ale byla by uzavřena dohoda o právu veta a tím pádem by disponovala rozhodujícím vlivem i přesto, že by nevlastnila většinový podíl. Společnosti wazzap s.r.o. vzniká povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky, na rozdíl od společnosti HLO s.r.o., která není v postavení ovládající osoby, protože nevlastní rozhodující podíl na základním kapitálu (hlasovacích právech) společnosti BUMJA s.r.o. a není tedy ovládající osobou.

Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky společnosti BUMJA s.r.o.

Společnost BUMJA s.r.o. má rozhodující vliv ve svých dceřiných společnostech a měla by tedy rovněž sestavit konsolidovanou účetní závěrku. § 22a odst. 3, zákona o účetnictví ale říká, že konsolidující účetní jednotka není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud je zároveň dceřiným podnikem zahrnutým do konsolidačního celku jiného mateřského podniku, což je dle výše uvedeného wazzap s.r.o.

Povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky dceřiných společností

Na dceřiné společnosti BUMJA s.r.o. (společnosti A, B, C, D) povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku nespadá z důvodu, že tyto společnosti nejsou ovládajícími osobami.

Shrnutí

Povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku tedy přecházejí na společnost wazzap s.r.o. za předpokladu, že skupina splní kritéria uvedená v dalším odstavci. Na ostatní společnosti se povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku nevztahuje.

Konsolidující účetní jednotka je povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, splnila společně s konsolidovanými účetními jednotkami alespoň dvě z níže uvedených kritérií:

$11)      aktiva celkem více než 350 mil. Kč

$12)      roční úhrn čistého obratu činí více než 700 mil. Kč

$13)      průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí v průběhu účetního období více než 250

 

Další důležité informace

Konsolidující účetní jednotka je povinna včas informovat konsolidující účetní jednotky o zahrnutí do konsolidačního celku a sdělit jim, které účetní záznamy a ostatní dokumenty jsou tyto účetní jednotky povinny pro sestavení konsolidované účetní závěrky poskytnout.

Závěrem bychom rádi podotkli, že pro konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu platí rovněž povinnost zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku do konce bezprostředně následujícího účetního období po účetním období, za které se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje. To znamená, že konsolidovaná účetní závěrka sestavená k 31.12.2012 musí být zveřejněna do 31.12.2013.

Helena Pejšková

helena.pejskova@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík