Pracovně-lékařské posudky – co se změnilo?

Rozsáhlá novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách změnila od 1.listopadu.2017 také některá pravidla pro vydávání pracovně-lékařského posudku.

Při mimořádné prohlídce bylo doposud vždy nutné předkládat výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího lékaře. Nově postačí potvrzení o nezměněném zdravotním stavu od registrujícího lékaře, pokud od vydání předchozího posudku neuplynula doba delší než 6 měsíců.

Zkrátila se lhůta, ve které je registrující lékař povinen výpis ze zdravotnické dokumentace nebo potvrzení vystavit. Dříve měl lékař na vystavení výpisu 30 dnů, po novele musí dokument vystavit do 10-ti pracovních dnů od obdržení žádosti.

Současně byla aktualizována také vyhláška č. 79/2013 Sb. k provádění pracovně-lékařských prohlídek a jejich periodicitě.

Např. pro zaměstnance pracující v noci je nově stanovena periodicita prohlídek na 2 roky. Nově jsou výstupní prohlídky povinné u širšího okruhu zaměstnanců, který je ve vyhlášce nově specifikován.

Naopak novelou nedošlo ke změně u dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Tuto oblast řešila novela zákona o specifických zdravotních službách účinná již od 1. dubna 2013. Pro osoby pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku pouze v takovém případě, pokud by měla být práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví  č. 258/2000 Sb. prací rizikovou. A dále také jestliže je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat i v případě, že nu to neukládá zákon, má–li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby. 

Stále se setkáváme s dotazy, zda i malý zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. A proč vlastně, když jeho zaměstnanci mohou absolvovat pracovně-lékařské prohlídky u svého lékaře?

Každý zaměstnavatel musí zajistit bezpečné a zdraví neohrožující prostředí pro práci svých zaměstnanců, bez ohledu na velikost zaměstnavatele. Vliv pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců musí vždy posoudit lékař, a to na základě smlouvy se zaměstnavatelem. Připomínáme, že pokud se zaměstnanec nepodrobil vstupní lékařské prohlídce, je podle zákona považován za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce, a tudíž mu zaměstnavatel práci nemůže přidělovat. Je tedy v zájmu zaměstnavatele, aby vstupní prohlídky svých zaměstnanců zajistil vždy s předstihem před zahájením výkonu práce. K tomu určitě také přispěje, jestliže má zaměstnavatel pracovně-lékařskou péči zajištěnu smluvně.

A kdo vlastně pracovně-lékařskou službu hradí? V zásadě je to vždy zaměstnavatel, zákoník práce výslovně zakazuje přenášet tyto náklady na zaměstnance. Avšak pro úhrady vstupních lékařských prohlídek jsou aktuálně stanovena takto: Zaměstnavatel má povinnost uhradit vstupní lékařskou prohlídku všem úspěšným uchazečům. Těm neúspěšným musí uhradit vstupní lékařskou prohlídku pouze v takovém případě, kdy se jedná o mladistvé nebo o uchazeče, kteří mají vykonávat noční práce. Zaměstnavatel může (dobrovolně) uhradit vstupní lékařskou prohlídku i ostatním neúspěšným uchazečům, jestliže se s nimi takto dohodl.

Vzhledem k velkému rozsahu změn zákona o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhlášky k zákonu Vám doporučujeme prověřit, zda provádíte pracovně-lékařské prohlídky stále v souladu s platnou legislativou.

 

Autor: Martina Hofmanová